Yazdır

ZONGULDAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

6 kalem tıbbi cihaz alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00447883
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

HALKIN SESİ 11.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:64 Merkez/ZONGULDAK) Seminer Odası
Niteliği, Türü, Miktarı : 6 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/401913
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 27.10.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ ALIMI (6 KALEM)

ZONGULDAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TIBBİ CİHAZ ALIMI (6 KALEM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/401913

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mithatpasa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:64 (69 Ambarlari Mevkii) 67100 Merkez / ZONGULDAK ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

3722596650 - 3722596666

c) Elektronik Posta Adresi

:

zonguldak.adsm@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sağlık tesisimiz hizmet binasında yer alan ilgili deposuna

c) Teslim tarihi

:

İhale konusu mal, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45(kırkbeş) gün içerisinde bu sözleşmenin 10.1.1. maddesinde yer alan sağlık tesislerimizin ilgili deposuna tam kapasiteli çalışır konumda teslim edilecektir. Teslimatta kesilen fatura ile birlikte mal depoya teslimatı yapılarak sözleşme maddelerine göre teslimata ait işlemlerin devamı sağlanacak ve fatura tutarındaki miktar kadar mal teslimat yapılmazsa işin muayene ve kabulü yapılmayacak olup, ödeme işlemlerine başlatılmayarak sözleşmenin 34. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:64 Merkez/ZONGULDAK) Seminer Odası

b) Tarihi ve saati

:

27.10.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

* Firmaların ve Teklif edilen malzemenin/cihazın Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB )`a kayıtlı olduğu belgeleyerek TİTUBB`da Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylanmış ürün (Barkod) numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek alınmış belgeler ihale teklif zarfında sunulacaktır.
* İsteklilerin teklif etmiş oldukları malzemelerin/cihazın tedarikçisi veya tedarikçisi tarafından yetkilendirilmiş bayisi olduğunu gösteren, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB) alınmış belge ihale teklif zarfında sunulacaktır.
* Teklif edilen malzeme T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’na kayıtlı değilse; Üretici veya tedarikçi firmanın (Türkiye’deki Yetkili Satıcı Firma) TITUBB’a kayıtlı olmadığına dair beyanını yazılı olarak sunulacaktır.
* Sözleşme sırasında firma teklifini HUAP üzerinde bulunan Kik İhale Yazılım Programında hazırlayarak CD ortamında idareye sunacaktır. Gerek görüldüğü durumlarda demonstrasyon istenebilir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yedek parça temini ile servis, bakım ve onarım hizmeti taahhütnameleri sözleşme imzalama aşamasında idareye teslim etmek üzere aşağıda belirtilmiştir.
1 - Tıbbi cihazlar, en az üç yıl (Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatında belirtilen) garanti kapsamında olacaktır. Cihazın kataloğunda belirtilen periyotlarda (aylık, üç aylık, altı aylık gibi) yedek parça dâhil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetinin garanti kapsamında yetkili firma tarafından ücretsiz olarak verilmesi gerekmektedir. Bu hizmet alımını sağlamak için aday veya isteklilerden kendi taahhütleri ile birlikte yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmaların taahhüdü de istenerek söz konusu hizmetlerin bu taahhütler doğrultusunda garanti süresince yetkili servis tarafından ücretsiz olarak yerine getirilmesi sağlanacaktır.
2 - Garanti süresi bitiminden sonra ise yedek parça dahil ve hariç olmak üzere fiyatlar ayrı ayrı belirtilerek, katalogda belirtilen periyotlarda (aylık, üç aylık, altı aylık gibi) servis, bakım ve onarım hizmetlerinin ücreti karşılığında verileceğine dair aday veya isteklilerin kendi taahhütleri ile birlikte yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmaların taahhüdünü de vermeleri gerekmektedir. Bu taahhütte, kullanılacak olan yedek parçaların da garanti kapsamında olacağı ayrıca belirtilecektir.
3 -Teklif edilen cihaza ait tüm yedek parçalar ile ömürlü parçaların adını, kullanım ömrünü, garanti süresini ve fiyatını içeren listesi Türk Lirası ve döviz bazında verecektir. Bu listede yer alan yedek parçaların cihazın kullanım ömrü süresince taahhüt edilen döviz fiyatlarını geçmemek üzere temin edileceğine dair isteklinin taahhüdü ile birlikte üretici/ithalatçı firmanın da taahhüdü verecektir. Yedek parçalar ile ömürlü parçalar için teklif edilecek fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve toplamı cihaz bedelinin %200'ünü geçmeyecektir. Ayrıca, istekli tarafından bu listede kasten veya sehven belirtilmeyen yedek ve ömürlü parçaların ücretsiz değiştirileceğine dair taahhüt verecektir.
4 - Tıbbi cihazların garanti süresinde ve bitiminden sonra yapılacak bakım anlaşmalarında yıl içerisinde verimli kullanımını ve çalışma performansını teşvik etmek için ve tıbbi cihazların çalışma sürelerini standart hale getirmek için en az %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi) şartı aranacak ve bu sürelere ulaşılamaması halinde ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki katı süre eklenecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

A) İstekliler teklif ettikleri her ürün için teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre Türkçe cevap vereceklerdir. Bu cevaplar Teknik şartnameye uygunluk belgesi başlığı altında teklif veren firmaların antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnameye uygunluk belgesinde teklif edilen ürünün marka, menşei ve modeli belirtilmelidir.

B) Teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal kataloglarını veya fotoğraflarını veya benzeri tanıtım materyallerini ihale dosya içerisinde sunulması zorunludur. Başka bir dilde sunulan katalog veya vb. materyaller, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.

C) Ayrıca idare veya İhale Komisyonu gerek görmesi durumunda ihalenin herhangi bir aşamasında incelemek amacıyla demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon istenmesi durumunda, demo talebi istekli/isteklilere bildirim tarihinden itibaren ihale konusu sağlık tesislerimizden herhangi birinde 5 gün içerisinde demonstrasyon yapılacaktır. İdare bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesinde talep edebilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:64 Merkez/ZONGULDAK) Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:64 Merkez/ZONGULDAK) Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR