Yazdır

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

50000 Top a4 fotokopi kağıdı satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622630
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 11.07.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer : Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 225 Kavaklıdere Çankaya
İhale Kayıt No : 2017/297415
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 50000 top A4 fotokopi kağıdı alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SGK ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ

50000 top A4 fotokopi kağıdı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/297415

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:225 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124578172 - 3124667150
c) Elektronik Posta Adresi : haygul@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50000 top A4 fotokopi kağıdı alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1-SGK Ankara İl Müdürlüğü Merkez depo (Zübeyde Hanım Mah. Samyeli Sok. No:3 İskitler/ANKARA) 2-SGK Hasanoğlan Arşiv binası (Hasanoğlan Bahçelievler mh.Atatürk cad.No:6 Elmadağ/ANKARA)
c) Teslim tarihleri : -Yüklenici firma Sözleşmenin imzalanmasını müteakip her ay 10.000 top teslim edilecektir. Toplamda 50.000 top fotokopi kağıdının teslimatı 5 ay içerisinde tamamlanacaktır. -Teslimatlar her ayın 1’i ile 10’u arasında gerçekleşecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 225 Kavaklıdere Çankaya
b) Tarihi ve saati : 11.07.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler teklifleriyle birlikte TS EN 12281 standardına haiz TSE belgesini sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 paket orijinal ambalajlı numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 225 Kat:2 Kavaklıdere Çankaya adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 225 Kat: 2 Kavaklıdere Çankaya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR