Yazdır

KASTAMONU DR. MÜNİF İSLAMOĞLU DEVLET HST.

5 Kalem tıbbi gaz alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450698
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU SÖZCÜ 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 31.10.2016 10:00
İhale Kayıt No : 2016/411006
İhale Türü : Mal Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 5 Kalem Tıbbi Gaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

5 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI

KASTAMONU DR.MÜNİF İSLAMOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
5 kalem Tıbbi Gaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/411006

1-İdarenin

a) Adresi

:

SARAÇLAR MAHALLESİ SANATOKULU CADDESI 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası

:

3662141053 - 3662121487

c) Elektronik Posta Adresi

:

dr.mi.kdh@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 Kalem Tıbbi Gaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Tıbbi gaz tanklarına ve depolarına teslimat yapılacaktır. Kurulacak olan 10.000 LT'lik tank yeni Hastanemize kurulacak olup, Hastanemizin yeni binaya taşınması durumunda teslimat adresi yeni bina olarak belirlenecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip hemen işe başlanacaktır. Ürünler ihtiyaca binaen 31.12.2017 tarihine kadar peyder pey idarenin siparişi üzerine 5 gün içinde teslim edilecektir.Siparişler sözlü veya faksla bildirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Dr.Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi Toplantı Salonu. Saraçlar Mah. Araçyolu Cad.Sanat okulu Karşısı Kastamonu Merkez

b) Tarihi ve saati

:

31.10.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli Firma Üretici İse Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış Medikal Amaçlı Tıbbi Gaz Üretme İzin Belgesi'ni 2-İstekli Firma üretici değil, bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu Medikal Amaçlı Tıbbi Gaz Üretme İzin Belgesi'ni 3-Bayi, kendisinin yine Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu Medikal Gaz Depolama veya Dağıtım veya Dolum İzin Belgesini veya Sağlık Müdürlüğünce verilen Depolama ve Dağıtım İzin Belgesi'ni ihale dosyasında sunacaktır.4-İstekli Medikal amaçlı gaz üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük belgesini sunacaktır. 5-Ayrıca İstekli Firmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen “Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi”nin aslı veya noter onaylı sureti veya İdaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dr.Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
-)Yüklenici sözleşmenin birinci kısmının imzalanmasına müteakip 10(on) takvim günü içerisinde 400 yataklı yeni hizmet binamızda idarenin belirleyeceği yere 10.000 litrelik oksijen tankını montajı da dahil olmak üzere kuracaktır. Tank sözleşme süresince idarede bulundurulacaktır. Tankın her türlü montajı,bakım ve onarımı ve güvenlik kontrolleri yükleniciye aittir. Tankın arıza yapması durumunda hiçbir şekilde hastanenin likit oksijen ihtiyacı aksamayacak olup yüklenici bu hususla ilgili tüm önlemleri alacaktır.
-)Hüküm bulunmayan hallerde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşmeler Kanunu, Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliği ve söz konusu işin teknik şartnamesinde belirtilen hükümler çerçevesinde hareket edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR