SİVAS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

5 kalem piliç eti alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00492692
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/509714
Niteliği, Türü, Miktarı
:
5 KALEM ( TÜM PİLİÇ 2000 KG-PİLİÇ BUD(SPESİYAL) 16000 KG-PİLİÇ DÖNER 6000KG- -PİLİÇ GÖĞÜS 6000KG-PİLİÇ ŞİNİTZEL 4000 KĞ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Sivas Açık Ceza İnfaz Kurum ambar depoları
İhale Tarihi
:
22.12.2016 09:00
Muhammen Bedel
:
60 TL
İhalenin Yapılacağı Yer
:
SİVAS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU AHMET TURAN GAZİ MAH.ŞEHİT SONER MÜŞDERİ CAD NO/2/1 TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

5 KALEM PİLİÇ ETİ ALIMI

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ- AÇIK-SİVAS ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

5 KALEM PİLİÇ ETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/509714

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ahmet Turan Gazi mah.Şehit Soner Müşteri Cad. No 2/1 58060 SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası

:

3462111079 - 3462111074

c) Elektronik Posta Adresi

:

ab81105@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 KALEM ( TÜM PİLİÇ 2000 KG-PİLİÇ BUD(SPESİYAL) 16000 KG-PİLİÇ DÖNER 6000KG- -PİLİÇ GÖĞÜS 6000KG-PİLİÇ ŞİNİTZEL 4000 KĞ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

SİVAS AÇIK CEZA İNFAZ KURUM AMBAR DEPOLARI

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA31/12/2017 TARİHİNE KADAR SİPARİŞLER ÜZERİNE PEYDER PEY ALIMI YAPILACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SİVAS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU AHMET TURAN GAZİ MAH.ŞEHİT SONER MÜŞDERİ CAD NO/2/1 TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

22.12.2016 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı SİVAS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU AHMET TURAN GAZİ MAH.ŞEHİT SONER MÜŞDERİ CAD NO/2/1 AMBAR BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİVAS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU AHMET TURAN GAZİ MAH.ŞEHİT SONER MÜŞDERİ CAD NO/2/1 AMBAR BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR