AYDIN KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 11.MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

5 kalem gıda malzemesi alım işi ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00496681
Şehir : Aydın
Yayınlandığı Gazeteler

SÖKE EKSPRES 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/497720
Niteliği, Türü, Miktarı
:
5 KISIM GIDA MADDESİ; KASE YOĞURT(200 GR.LIK): 60.000 ADET , YOĞURT (TAM YAĞLI 9-11 KG.LIK): 10.000 KG, YUMURTA: 100.000 ADET, DON.MİLFÖY HAMURU: 8.000 KG, POŞET AYRAN (200 ML): 50.000 ADET
İhale Tarihi
:
13.12.2016 10:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İHALE İLANI
5 KISIM GIDA MADDESİ (KASE YOĞURT, YOĞURT, YUMURTA, MİLFÖY HAMURU, POŞET AYRAN)
1- İhale Kayıt Numarası : 2016/497720
a)Adresi : 11’inci Komd. Tug. Söke K.Yrd. Söke / AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : (0256) 518 19 85 – 518 12 76 ( Dahili:2036 )
Faks : (0256) 512 03 10
c) Elektronik posta adresi : garnizonihale@outlook.com
ç) İhale dökümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın adı : 5 KISIM GIDA MADDESİ (KASE YOĞURT, YOĞURT, YUMURTA,DOND. MİLFÖY HAMURU, POŞET AYRAN)
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KISIM GIDA MADDESİ; KASE YOĞURT(200 GR.LIK): 60.000 ADET , YOĞURT (TAM YAĞLI 9-11 KG.LIK): 10.000 KG, YUMURTA: 100.000 ADET, DON.MİLFÖY HAMURU: 8.000 KG, POŞET AYRAN (200 ML): 50.000 ADET
b) Teslim Yeri : 11'İNCİ KOMD.TUG. SÖKE K.YRD.LIĞI TŞN.(TÜK)-403 MAL.SAY.LIĞI DEPOSU SÖKE/AYDIN
c) Teslim Tarihi (İşin Süresi) : Başlangıç: 01 OCAK 2017 Bitiş:24 HAZİRAN 2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 11'inci Komd.Tug.Söke K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Odası Söke / AYDIN
b) Tarih ve saati : 20.12.2016 - Saat:10:00 (Salı)
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı oduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayılı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu, (Geçerlilik süresi 18.05.2017'den önce olamaz)
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.8.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 Kase yoğurt, yoğurt ve poşet ayran TSE Belgesine sahip olacaktır.Teklifler esnasında beyan edilecektir.
5.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.
6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
5- 7.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- 8.İhale dökümanının görülmesi ve satın alınması:
7- 8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk lirası) karşılığı 11’inci Komd.Tug. Söke K. Yrd.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
8.2. İhaleye teklife verecek olanların ihale dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
9.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 11’inci Komd.Tug. K. Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- 10.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10-
11- 13.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12- ÖNEMLİ NOT: 01.01.2015 Tarihinden itibaren ihaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin "Ekap" a üye olma zorunluluğu gelmiştir.Ekap'a üye olmayan istekliler ihaleye katılamayacaklardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR