Yazdır

AFYONKARAHİSAR İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

40 Kalem göz sarf malzeme alımı ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491910
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HİSAR 23.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : ORHANGAZİ MAH. NEDİM HELVACIĞLU BULVARI 03200 - MERKEZ / AFYONKARAHİSAR - MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ
Niteliği, Türü, Miktarı : 40 Kalem Göz Sarf Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/492756
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 14.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 40 KALEM GÖZ SARF MALZEME
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AFYONKARAHİSAR İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesisleri için 40 Kalem Göz Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/492756
1-İdarenin
a) Adresi : ORHANGAZİ MH. NEDİM HELVACIOĞLU BULVARI 03200 UYDUKENT MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 4444234-1235 - 2722137936
c) Elektronik Posta Adresi : afyonkhbgsmerkezisatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 40 Kalem Göz Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Sandıklı Devlet Hastanesi Bolvadin Devlet Hastanesi Dinar Devlet Hastanesi Şuhut Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip adı geçen hastanelerin talebine göre 10 gün içinde peyderpey teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ORHANGAZİ MAH. NEDİM HELVACIĞLU BULVARI 03200 - MERKEZ / AFYONKARAHİSAR - MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 14.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif veren firmalar ile teklif edilen malzemeler T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1) 2. KALEM İÇİN “ TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK “ ŞARTNAMEYE CEVAP YAZILACAKTIR.
2) TEKLİF VEREN FİRMALAR 6, 8, 18 VE 19. KALEMLER İÇİN 2 ADET, 34. KALEM İÇİN 3 PAKET, 35. KALEM İÇİN 2 ADET, 36. VE 37. KALEMLER İÇİN 3 ADET NUMUNEYİ İHALE DOSYASI İLE BİRLİKTE SUNACAKTIR. AYRICA BU KALEMLER DIŞINDA TEKLİF VERİLEN TÜM KALEMLER İÇİN; TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT 500 TL ALTINDA İSE 2 ADET NUMUNE, 500 TL ÜZERİNDE İSE KATOLOG, BROŞÜR VEYA MALZEMEYE AİT ORJİNAL CD İHALE DOSYASI İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.
3) 15. KALEM İÇİN; TEKLİF VEREN FİRMA GEREKTİĞİNDE 2.2 VE 2.4 MM KEŞİDEN GEÇEBİLEN SLEEVELER İLE DEĞİŞTİRME YAPACAĞINI BELİRTEN TAAHHÜTNAMEYİ İHALE DOSYASI İLE BİRLİKTE SUNACAKTIR.
4) 18. KALEM İÇİN TEKLİF VEREN FİRMALAR DİYOTRİ DEĞİŞİMİ İÇİN 24 SAAT İÇERİSİNDE YAPACAĞINA DAİR TAAHHÜTNAMEYİ İHALE DOSYASI İLE BİRLİKTE SUNACAKTIR.
5) 10. ve 13.KALEM İÇİN ORJİNAL KASET DIŞINDA ÜRÜN TEKLİF EDEN FİRMA CİHAZIN ARIZASI DURUMUNDA CİHAZIN YETKİLİ SERVİSİNE ÜCRETİ TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN ÖDENECEĞİNİ TAAHHÜT ETTİĞİNİ İHALE DOSYASI İLE BİRLİKTE SUNACAKTIR.
6) 12. ve 14.KALEM İÇİN ORJİNAL PROB DIŞINDA ÜRÜN TEKLİF EDEN FİRMA CİHAZIN ARIZASI DURUMUNDA CİHAZIN YETKİLİ SERVİSİNE ÜCRETİ TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN ÖDENECEĞİNİ TAAHHÜT ETTİĞİNİ İHALE DOSYASI İLE BİRLİKTE SUNACAKTIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler
4.4.1.Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tıbbi Sarf Malzeme Satışı Yapılan İşler Benzer İş olarak Kabul Edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantaj uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORHANGAZİ MAH. NEDİM HELVACIĞLU BULVARI 03200 - MERKEZ / AFYONKARAHİSAR - MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR