ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Nükleer tıp kliniği tıbbi sarf malzemesi alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00453054
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/411577
Niteliği, Türü, Miktarı
:
NÜKLEER TIP/TIBBİ SARF MALZEMESİ  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
08.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
T.C. S.B T.K.H.K Sağ.Bil.Ü ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI Ulucanlar/Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

22 KALEM NÜKLEER TIP KLİNİĞİ TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.K.H.K. SAĞ. BİL. Ü. ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

22 KALEM NÜKLEER TIP KLİNİĞİ TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/411577

1-İdarenin

a) Adresi

:

PLEVNE CADDESİ ULUCANLAR ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

ankhastsatinalma@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

NÜKLEER TIP/TIBBİ SARF MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.K.H.K Sağ. Bil. Ü. ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DEPOSU

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip 01.01.2017 tarihinde işe başlanacaktır.Yüklenici malı 2(İki)Aylık periyotlar halinde teslim edecektir.İdarenin ihtiyacı durumunda 2(iki)aylık periyoda bağlı kalınmaksızın Telefon faks veya mail yoluyla yapılan siparişler en geç 10 gün içerisinde Hastane Tıbbi Malzeme Deposunun göstereceği yere teslim edilecektir. Sözleşme süresi 31.12.2017 Tarihine kadardır.Malzemenin tamamı 31.12.2017 Tarihine kadar teslim alınacaktır.Yüklenici kendi isteği doğrultusunda idarenin talebi olmadan herhangi bir malı teslim edemez.(Malzeme teslimatı sırasında firma yetkilisi veya firma tarafından görevlendirilen sorumlu kişi tarafından teslimat yapılacaktır.) Jeneratör herhangi bir mesai günü en geç saat 08:00'e kadar (07:00-08:00arası)teslim edilmelidir.Teslim gününde saat 08:00'de aktivitesi en az 4000 mCi olmalıdır.Teklif veren firma teslim gün ve saatini teklifinde belirtmelidir. Diğer Radyofarmasötikler için;Teslimatlar en geç istenilen uygulama günlerinde saat 8:30'da yapılmalıdır. Teslim tarih ve saatleri ile kalibrasyon zamanları teklifte belirtilmelidir.Kalibrasyon tarihinden en az üç gün önce teslimat yapılmalıdır.Premedikasyon süresinin uzun olması tercih sebebi olabilir. Firmalar radyofarmasötikleri zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesi için gerekli önlemleri almak zorundadır.Üretici ülkedeki tatil,grev gibi nedenlerle veya taşıyıcı havayollarındaki aksaklıklardan kaynaklanabilecek gecikmeler belgelenerek en az 48 saat önce bildirilmelidir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C. S.B T.K.H.K Sağ.Bil.Ü ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI Ulucanlar/Ankara

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İlgili izni ve gerekli T.A.E.K. belgeleri olmayan ürünler için teklif verilmeyecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2010/11 sayılı genelgesince Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve onaylı olması zorunludur.İhale teklif zarfında isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin İhale tarihi itibarı ile;
a) TİTUBB’da kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir,her kaleme ait Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış onaylanmış ürün numarasını gösteren çıktıyı belgelendirecektir.
b)İstekli ithalatçı veya üretici ise firmasının,T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu,yetkili satıcı ise bayi olduğunu gösteren Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış çıktıyı belgelendireceklerdir.(Sundukları belge, ana bayi tanımlayıcı numarasını gösteren internet çıktısı olacaktır.)
NOT: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse,bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı olacaktır.Bu beyan olan ürünler için “a” ve “b” maddelerindeki belgeler aranmayacaktır.Kapsam dışında olduğu belirtilmeyen malzemeler UBB kapsamında sayılacağından UBB ile ilgili istenen belgelerin verilmesi zorunludur.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif ile birlikte radyoaktif maddelerin ve soğuk kitlerin orjinal prospektüsleri verilecektir.

Orjinal paketlerinde gelmeyen,açılmış olan ve prospektüsü olmayan malzeme kesinlikle teslim alınmayacaktır.Firma vermekte olduğu her kalem malzeme için ithal ürün veriyorsa ilk teslimatta bir kez Türkçe'ye çevrilmiş prospektüs verecektir.

Sözleşme öncesi değerlendirme için deneme kitleri istenebilir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. S.B T.K.H.K Sağ. Bil. Ü. ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. S.B T.K.H.K Sağ.Bil.Ü ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI Ulucanlar/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR