Yazdır

KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

21 kalem kuru gıda, 15 kalem yaş sebze meyve, 1 kalem et alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496522
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ''TA BUGÜN 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Belediye Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü İsmetpaşa Mah.Azerbaycan Bulvarı No:25 46100 Dulkadiroğlu - K.MARAŞ
İhale Tarihi : 15.12.2016 14:30
İhale Kayıt No : 2016/514989
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 21 KALEM KURU GIDA, 15 KALEM SEBZE, 1 KALEM ET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İÇİN 21 KALEM KURU GIDA, 15 KALEM YAŞ SEBZE MEYVE, 1 KALEM ET ALIMI

KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İÇİN 21 KALEM KURU GIDA, 15 KALEM YAŞ SEBZE MEYVE, 1 KALEM ET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/514989

1-İdarenin

a) Adresi

:

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EK HİZMET BİNASI ISMETPASA MAHALLESI AZERBAYCAN BULVARI NO: 25 46100 KAHRAMANMARAŞ MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3442211155 - 3442230057

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

21 KALEM KURU GIDA, 15 KALEM SEBZE, 1 KALEM ET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Yüklenici, gıda ürünlerini idare tarafından talep edilen miktar kadarını talep edilen tarihten itibaren 3 gün içerisinde idarenin belirlediği hizmet binalarına veya araziye teslimatını yapacaktır. Bu teslimatlarla ilgili idareden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici, gıda ürünlerini idare tarafından talep edilen miktar kadarını talep edilen tarihten itibaren 3 gün içerisinde idarenin belirlediği hizmet binalarına veya araziye teslimatını yapacaktır. Bu teslimatlarla ilgili idareden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Belediye Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü İsmetpaşa Mah.Azerbaycan Bulvarı No:25 46100 Dulkadiroğlu - K.MARAŞ

b) Tarihi ve saati

:

15.12.2016 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Belediye Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği İsmetpaşa Mah.Azerbaycan Bulvarı No:25 46100 Dulkadiroğlu - K.MARAŞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Belediye Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği - İsmetpaşa Mah.Azerbaycan Bulvarı No:25 46100 Dulkadiroğlu-K.MARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR