Yazdır

KAHRAMANMARAŞ İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2017 yılı medikal gaz alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491683
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ MANŞET 23.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi Oniki Şubat/KAHRAMANMARAŞ
İhale Tarihi : 15.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 7 Kalem Medikal Gaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/503525
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

2017 YILI MEDİKAL GAZ ALIMI

KAHRAMANMARAŞ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2017 Yılı Medikal Gaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/503525

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yörük Selim Mahallesi Gazi Mustafa Kuşçu Caddesi No:22 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3442237425 - 3442515100

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

7 Kalem Medikal Gaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Teknik Şartnamede isimleri ve ihtiyaç miktarları belirtilen tesislerin tıbbi sarf depoları

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme süresince, ihale konusu ihtiyaç kalemleri idarelerin/tesislerin stok durumu gözetilerek talepleri doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. İlgili sağlık tesislerinden gelen talep yazısının tebliğinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde tüpler ilgili sağlık tesisinin deposuna teslimi ve likit medikal oksijen gazının ilgili sağlık tesisinin tankına dolumu gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi Oniki Şubat/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati

:

15.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli medikal gaz üretim ve/veya dolum tesisi ise; Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş ihale tarihi itibariyle gerçerli izin belgesi ile mesül müdürlük belgesi.

2) İstekli medikal gaz depolama ve satış tesisi ise; İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenmiş ihale tarihi itibariyla geçerli izin belgesi ve sorumlu personel belgesi.

3) İstekli medikal gaz satış yeri ise; İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenmiş ihale tarihi itibaryle geçerli izin belgesi ile sorumlu personel belgesi.

4) İstekli medikal gaz depolama ve satış tesisinin, depolama ve satış faaliyetine ek olarak, üretim ve/veya dolum faaliyetinde bulunması halinde ise; Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek ihale tarihi itibariyle geçerli izin belgesi ve mesül müdürlük belgesi. Yukarıda istenen belgeler Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 2011/63 Sayılı Genelgesinde belirtilen standartlara uygun şekilde ibraz edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
İsteklinin (a,b,c,ç,d) bentlerinde belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektördeki tek sözleşmeye dayalı bedel içeren tıbbi gaz satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kahramanmaraş ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Kahramanmaraş Halk Bankası Merkez Şubesi TR 070001200947200005000105 nolu hesabına ihale doküman bedelinin yatırılması ve makbuzlarının Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma birimine sunulmasından sonra ihale dokümanı alınacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi Oniki Şubat/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR