Yazdır

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2017 yili medikal gaz alim

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495356
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 19.12.2016 10:00
İhale Türü : Mal Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 8 KALEM ( 3 GRUP) MEDİKAL GAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/493491
İhalenin Yapılacağı Yer : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ODASI / SİVAS
Muhammen Bedel : 50 TL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI MEDİKAL GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/493491

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 58140 SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası

:

3462580000 - 3462580031

c) Elektronik Posta Adresi

:

hastanesat@cumhuriyet.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

8 KALEM ( 3 GRUP) MEDİKAL GAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

c) Teslim tarihi

:

İşin süresi, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 12 (Oniki) ay'dır. Ancak işin en geç 31.12.2017 tarihinde bitirilmesi esastır.Hastanemiz dilerse sözleşme aşamasında sipariş takvimini belirleme yetkisine sahiptir. Teslimat bölüm isteği doğrultusunda yapılacaktır. Bölümün ilgili firmaya sipariş vermesinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içeresinde teslimat gerçekleşmelidir. Teslim edilmediği takdirde idari şartname ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ODASI / SİVAS

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

1 ve 2. Gruplar İçin:

İstekliler, üretici firmaya ait ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olmalı veya AQAP - 110/AQ.AP-120 kalite güvence belgelerinden herhangi birine sahip kuruluşlarca imal edilmiş olmalı ve bu belge istekliler tarafından ihale komisyonuna teklifleri ile birlikte sunulacaktır.
İstekliler, teknik şartnamede istenilen diğer kalite ve standartlara ilişkin belgelerini teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.

3.Grup İçin:

1) Firmanın kendine ait tüplerle hizmet vermesi durumunda, basınçlı gaz tüplerinde CE markalaması yerine kullanılan Pİ markasına sahip olduğunu belirtir belge ve ilgili direktife uygunluğunu belirtir Tip Onay Belgesine sahip olacak ve bunu ihale komisyonuna ibraz edecektir.

2) Firmanın kendine ait tüplerle hizmet vermesi durumunda, tüplerin TS11169/ISO 4705 veya TS EN 1964-1 standartlarına uygunluğunu belirtir TSE Kalite Uygunluk Belgesine ve yine TSE tarafından verilmiş bu standartlara dayalı olan İmalata Yeterlilik Belgesi’ne sahip olacak, bunu ihale komisyonuna ibraz edecektir.

3) Azot Gazı ve Sıvı Azot için: TS3192 standardına yönelik TSE Kalite Uygunluk Belgesi ve TSE İmalata Yeterlilik Belgesi’ne sahip olacak ve ihale komisyonuna ibraz edecektir.

Karbondioksit Gazı İçin: TS11336 “Karbondioksit – Gıda Sanayi’nde Kullanılan” standardına uygunluğunu belgeleyen TSE Kalite Uygunluk Belgesi’ne ve TSE İmalata Yeterlilik Belgesine sahip olacak, ihale komisyonuna ibraz edecektir.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1. Grup (Tank Dolumu) İçin:İstekliler,Sağlık Bakanlığından Medikal amaçlı Oksijen üretme izin belgesine sahip olacak ve bu belgeyi teklifleri ile birlikte verecektir.İstekli firma direk üretici değil bayi ise bayi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu Medikal amaçlı Oksijen dolum izin belgesini ve bayi kendisinin yine Sağlık Bakanlığından almış olduğu Medikal amaçlı Oksijen dolum izin belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.Ayrıca bayi halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair yazıyı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

İstekliler, Medikal amaçlı gaz üretim veya dağıtım yapıldığına dair izin belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

2.Grup (Tüp Dolumu) İçin: İstekliler, Üretici ise Sağlık Bakanlığından onaylanmış "Üretim,dolum veya dağıtım izin belgesini, Bayii ise Bayisi olduğu firmanın T.C.sağlık Bakanlığınca onaylanmış üretim ve dolum belgelerine ek olarak Bayii'nin kendisine ait T.C.Sağlık Bakanlığınca onaylanmış depolama ve dağıtım izin belgesini ihale dosyasında teklifleri ile birlikte sunacaklardır.İstekli, üretici firmaya bayii ise bayi olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

Teklif edilen ürünler T.C.Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) yada (98/79/EEC) kapsamındaki ürünler ise T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası (UBB) koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.Teklif edilen ürünler bu kapsamın dışında ise üretici firma ISO belgesini ihale evraklarıyla birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.

3.Grup İçin:

1) İstekli firma, Sağlık Bakanlığından verilen Medikal Amaçlı Gaz Üretimi, Dolumu, Pazarlaması ve Dağıtımı İzin Belgelerine sahip olacak ve bunu ibraz edecektir.

İstekli Bayi ise, bayisi olduğu üretici firmadan alınmış ve idaremiz adına düzenlenen, üreticinin sözleşmeli bayisi olduğuna dair güncel Yetkili Bayilik yazısını verecektir. Ayrıca üretici ile yaptığı ve ihale dönemini, miktarını ve ihale kalemlerini kapsayan sözleşmenin bir suretini verecektir.

2) İstekli firma, medikal amaçlı gaz üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.

3) İstekli firmalar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen TS7450 Standardına göre Tüplerin Periyodik Muayene ve Bakımına yönelik Yeterlilik Belgesi’ne sahip olacak ve ihale komisyonuna ibraz edecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ D.S. SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR