İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNERSERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 yılı 25000 litre motorin alımı ihalesi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
Döner Sermaye
İhale Kayıt No
:
2016/402766
Niteliği, Türü, Miktarı
:
25.000 Litre Motorin  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
25.10.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Mithatpaşa Cad. No:1606 İnciraltı-Balçova/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2017 YILI 25000 LİTRE MOTORİN
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2017 Yılı 25000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/402766

1-İdarenin

a) Adresi

:

Inciralti Kampüsü Mithatpasa Caddesi 1606 35340 BALÇOVA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi@deu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

25.000 Litre Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

D.E.Ü Hastanesi Teknik Hizmetler(Atölye)Deposu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği faks numarasına veya elektronik posta adresine yapılacak resmi sipariş yazısı ile yapılacak bildirimlerinde belirtilen teslim tarihine istinaden 31/12/2017 tarihine kadar peyder pey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Mithatpaşa Cad. No:1606 İnciraltı-Balçova/İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

25.10.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

(Ek 2:22.06.2005-25853 R.G/19 md.):İstekli, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Motorin Taşıma ve Dağıtım İzin Belgesine sahip olacaktır.Dağıtıcı firma ise dağıtım sözleşmesi,yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgenin aslı ya da noter onaylı sureti ihale dosyasında bulunacaktır.

İstekli , TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olup, belgenin aslı ya da noter onaylı suretini ihale dosyasında sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekli, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Motorin Taşıma ve Dağıtım İzin Belgesine sahip olacaktır.Dağıtıcı firma ise dağıtım sözleşmesi,yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgenin aslı ya da noter onaylı sureti ihale dosyasında bulunacaktır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici ihale süresince sağlık kampüsünde bulunan akaryakıt pomapsının bakım ve onarımını ve bu bakım ve onarım için gerekli parçaları ücretsiz olarak temin edecektir..

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekli , TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olup, belgenin aslı ya da noter onaylı suretini ihale dosyasında sunacaktır.

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

(Ek 2:22.06.2005-25853 R.G/19 md.):İstekli, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Motorin Taşıma ve Dağıtım İzin Belgesine sahip olacaktır.Dağıtıcı firma ise dağıtım sözleşmesi,yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgenin aslı ya da noter onaylı sureti ihale dosyasında bulunacaktır.

İstekli , TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olup, belgenin aslı ya da noter onaylı suretini ihale dosyasında sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mithatpaşa Cad. No:1606 İnciraltı-Balçova/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR