Yazdır

GAZİANTEP İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

166 kalem cerrahi el aleti alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452691
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYDOĞU DENGE 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 09.11.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 9 Grup (166 Kalem) Cerrahi El Aletleri alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhalenin Yapılacağı Yer : Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği -Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 - Şehitkâmil / Gaziantep (İpek Yolu Üzeri Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Karşısı)
İhale Kayıt No : 2016/388269
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

9 GRUP (166 KALEM) CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI

GAZİANTEP KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ/GAZİANTEP

9 Grup (166 Kalem) Cerrahi El Aletleri alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/388269

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkâmil / Gaziantep (İpek yolu üzeri Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Karşısı) 27060 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası

:

0342-324 88 99 - 0342-338 26 02

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb27.mb@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 Grup (166 Kalem) Cerrahi El Aletleri alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1.2.9.Gruplar 25 Aralık Devlet Hastanesine, 3.4.5.Grupları Şehitkamil Devlet Hastanesine ve 6.7.8.Grupları Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimize bağlı ilgili sağlık tesislerinin ilgili birimine, sözleşmenin imzalanmasını izleyen en geç 60 (altmış) takvim günü içerisinde, bir defada tamamı teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği -Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 - Şehitkâmil / Gaziantep [İpek Yolu Üzeri Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Karşısı]

b) Tarihi ve saati

:

09.11.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-a)-Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olacaktır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olacaktır.

b)-Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli, TİTUBB barkot numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.

c)-Ürün kapsam dışı ise üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı/belgesinin ihale teklif dosyasıyla birlikte sunulması gerekmektedir.

2) Yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler, teklif ettiği ürüne ait Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. Belgeyi sunmayan istekliler yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanamayacaktır. İsteklilerce kendilerine ait veya yetkili olduğu geçerlik süresi devam eden Yerli Malı Belgesinin, teklif ettiği kalemlerden hangi ürüne/ürünlere ait olduğu belge üzerinde (Belgenin orijinalliğini bozmayacak şekilde) veya bir liste halinde belirtilerek, ihale dosyasında sunulması gerekmektedir. Fotokopi olarak sunulan belgeler kabul edilmeyecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a)-Teklif edilen malzemelerin teknik şartnamelerinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orjinal Türkçe ve Türkçe tercümeli katologlar,fotoğraflar vb. tanıtım materyallari ihale dosyasında sunulacaktır.

b)-Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde "Teknik Şartnameye Cevap Belgesi" verilecektir. Teknik şartnameye cevap belgeleri, teklif veren isteklinin antetli kağıdına yazılmış, firma kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olacak ve ihale dosyasında sunulacaktır.

c)-Firmalar teknik şartnamede belirtilen kalemlerden teknik şartnamede istenilen kadar ve istenildiği şekilde numuneleri teslim edecek olup, Ayrıca; 9 Grup ihale teknik şartnamelerinin içerisinde numune istenilmesi belirtilmeyen veya sehven unutulan gruplara, firmalar hangi gruba teklif verecek ise grup içerisindeki bulunan tüm kalemlerin tamamının numunesini teslim etmesi gerekmektedir. İstekli firmalar numuneleri ihale tarih ve saatine kadar numune teslim tutanağı ile birlikte imza karşılığında satınalma birimine veya satınalma biriminin uygun gördüğü bir yere teslim etmesi gerekmektedir. İstekliler tüm numunelerin her birini malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı yazılmış bir liste halinde firma yetkilisi tarafından teslim edecektir.

d)-Belirtilen süre içerisinde numune göndermeyen firmaların numune ile ilgili teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. İsteklilerce teslim edilen numunelerin, ihale komisyonu teknik üyelerince teknik şartnamelerin tüm maddelerine göre değerlendirilmesi yapılacak olup, değerlendirme sonrası teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen ürün/ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığından alınabilinir. (İhale doküman satış bedelinin Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin, Gaziantep Halk Bankası Karşıyaka Şubesine ait TR32 0001 2001 4280 0005 1000 15 iban numaralı hesabına yatırılarak alınabilir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 - Şehitkâmil / Gaziantep [İpek Yolu Üzeri Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Karşısı] adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR