Yazdır

BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

15 Kalem Tıbbi sarf malzeme alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492429
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DÖNEM 23.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ MARMARA 23.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 15 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Kayıt No : 2016/507534
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 06.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ MİMAR SİNAN MAH. EMNİYET CAD. NO:13 YILDIRIM/BURSA
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

15 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-BURSA SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

15 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/507534

1-İdarenin

a) Adresi

:

MIMAR SINAN MAH. EMNIYET CAD. 13 16310 YILDIRIM YILDIRIM/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2243668560 - 2243668139

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@bursaadsm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Diş Tıbbi Sarf Malzeme Deposu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.Teslimatlar peyderpey yapılacak olup ilk teslimat ilgili birimin siparişini takiben 10 (on) gün içerisinde, sonraki teslimatlar ise yine ilgili birimin siparişini takiben 10 (on) gün içerisinde yapılacaktır. İhale konusu mallar mesai günleri 09:00-15:00 saatleri arasında, yüklenici tarafından 1 (bir) gün önce haber verilmek şartı ile Tıbbi sarf Deposuna istenilen şekilde istif edilerek teslim edilecektir. Malzemelerin depoya taşınması da yükleniciye aittir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ MİMAR SİNAN MAH. EMNİYET CAD. NO:13 YILDIRIM/BURSA

b) Tarihi ve saati

:

06.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a) T.C.Sağlık bakanlığı’nın 01.05.2008 tarih ve 2008/36 sayılı genelgeleri doğrultusunda alımı yapılacak olan ürünlerin TİTUBB’de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ihale tarihi itibariyle, kayıtlı olduklarını teyit edici belgenin internet çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır. TİTUBB kaydının sunulmasının zorunlu olduğu kalemler Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
İstekli firma teklif ettiği ürüne ait barkot numarası, marka, model ve ölçü birimlerini Birim Fiyat Teklif Cetvelinde veya ayrı bir liste halinde yazılı olarak belirtecektir. İstekliler teklif ettikleri ürünün TİTUBB kaydı gerektirmediğini iddia ettikleri takdirde; bu ürünün TİTUBB’da kapsam dışı olduğuna dair yetkili Kurumlardan alınmış belgeyi teklif dosyasında sunacaklardır.
b) Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı genelgesi gereği ihale tarihi itibari ile istekliler teklif dosyalarında T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici veya ithalatçı firmaların adı altındaki bayiiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerin Teklif ettikleri Malzemelere ait numune getirmesi zorunludur.Numuneler ihale saatinden önce teklif zarfı ile birlikte üzerine firma ismi ve ihale sıra numarası yazılıp, bütün numuneler bir koliye konarak üzerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırılıp, numune teslim tutanağı ile satınalma birimine teslim edilecektir.Numunesi olmayan veya İhale Komisyonu incelemesi neticesinde numunesi teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR