İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 kalem yazılım lisansları alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00451974
Şehir : İzmir / Buca
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2016/413189
Niteliği, Türü, Miktarı
:
12 Kalem Yazılım Lisansları Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No : 500 Buca / İzmir adresinde bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İhale Tarihi
:
08.11.2016 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Eshot Genel Müdürlüğü / İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500 Ek Hizmet Binası K:1 35380-Buca/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

12 KALEM YAZILIM LİSANSLARI

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL ALIM İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


12 Kalem Yazılım Lisansları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/413189

1-İdarenin

a) Adresi

:

İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500 35380 Gediz BUCA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2322935616- 2322935603 - 2322820317 -2322820420

c) Elektronik Posta Adresi

:

malihaleleri@eshot.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

12 Kalem Yazılım Lisansları Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İdaremizin İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No : 500 Buca / İzmir adresinde bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıdır.

c) Teslim tarihi

:

-Teklif edilen ürünlerin teslimi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 takvim günüdür. -Kısmi teslimat yapılabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Eshot Genel Müdürlüğü / İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500 Ek Hizmet Binası K:1 35380-Buca/İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2016 - 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI İÇİN;

-İstekli teklif ettiği ürünlerin listesini teklifleri ile birlikte verecektir. Ana Modüle ek modüller var ise ürün listesinde detaylandıracaktır.

2 BOYUTLU GENEL ÇİZİM YAZILIMI İÇİN:

İstekliler teklif edecekleri paket programın ürün adını, sürümünü belirten bir belgeyi imzalı ve kaşeli olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

2 VE 3 BOYUTLU ÇİZİM PAKETİ İÇİN;

İstekliler teklif edecekleri paket programın/programların ürün adını, sürümünü belirten bir belgeyi imzalı ve kaşeli olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3D MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME YAZILIMI İÇİN;

İstekliler teklif edecekleri paket programın ürün adını, sürümünü belirten bir belgeyi imzalı ve kaşeli olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

CAD ve GIS YAZILIMLARI İÇİN;

İstekliler teklif edecekleri paket programın ürün adını, sürümünü belirten bir belgeyi imzalı ve kaşeli olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

PAKET YAZILIMLAR İÇİN;

İstekliler teklif edecekleri paket programın ürün adını, sürümünü belirten bir belgeyi imzalı ve kaşeli olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

TASARIM GELİŞTİRME VE RESİM DÜZENLEME YAZILIMI İÇİN;

İstekliler teklif edecekleri paket programın/programların ürün adını, sürümünü belirten bir belgeyi imzalı ve kaşeli olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eshot Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mal Alım İhaleleri Şube Müdürlüğü/ İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500 Ek Hizmet Binası Kat:1 Buca/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eshot Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500 Kat:Zemin 35380-Buca/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR