ZONGULDAK B.E.Ü.SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

12 Kalem İlaç ve Farmakolojik Ürün Alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699768
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ADIM 15.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/573408
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Merkezimiz Nükleer Tıp 2018 Yılı İhtiyacına 12 Kalem İlaç ve Farmakolojik Ürün alımı.
İşin Yapılacağı Yer
:
BEÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Eczane sarf deposu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BEÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenköy-Kozlu/ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERKEZİMİZ NÜKLEER TIP 2018 YILI İHTİYACINA 12 KALEM İLAÇ VE FARMAKOLOJİK ÜRÜN
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Merkezimiz Nükleer Tıp 2018 Yılı İhtiyacına 12 Kalem İlaç ve Farmakolojik Ürün alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/573408
1-İdarenin
a) Adresi : B.E.Ü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenköy-Kozlu 67600 MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722612690 - 3722610185
c) Elektronik Posta Adresi : beuhastane_satinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Merkezimiz Nükleer Tıp 2018 Yılı İhtiyacına 12 Kalem İlaç ve Farmakolojik Ürün alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BEÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Eczane sarf deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : - Yüklenici Kitleri idare tarafından belirlenecek takvime göre 4 eşit taksitte sağlam ve çalışır vaziyette Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine 30.12.2018 tarihine kadar teslim edilecektir. -İhale konusu mal, sözleşmenin imzalanmasından sonra, idarenin sipariş tebligatına müteakiben malın sipariş tebligatının/yazısının tamamı en geç 10 takvim günü içerisinde hafta içi 08:00-16:00 saatleri arasında teslimat yapılacaktır. Aksi durumda Cezai müeyyide maddesi uygulaması işlemleri yapılacaktır. -Yüklenici, malzemelerin ilgili depolara/yerlere (Eczane Sarf deposuna veya kullanılan alana/yere) teslimatı yapmaması ya da ihale dokümanlarına (teknik, idari, sözleşme gibi) uymaması halinde, reddini içeren düzenlenen rapor dahilinde, cezai müeyyide maddesi uygulanacaktır. -Malzemeler her ayın sonunda hastanemiz OTOMASYON yazılımından (cihaz bilgileri ile karşılaştırılarak) alınan fiili sonuç miktarı ile karşılaştırılacak olup mal teslimatı aylık kontrol edilip 3 (Üç) aylık ihtiyaçtan fazlasını getirilmeyecektir. -Teslimatta kesilen fatura ile birlikte malların depoya teslimatı yapılarak sözleşmenin maddelerine göre teslimata ait işlemlerin devamı sağlanır. Fatura tutarındaki miktar kadar mal teslimat yapılmazsa işin muayene ve kabulü yapılmaz.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BEÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenköy-Kozlu/ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 11.12.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İsteklilerin TC İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olması, alımı yapılacak cihazların/kitlerin/malzemelerin TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyit eden belgeler ihale teklif dosyasında sunulacaktır. İstekli imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarasını gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların/kitlerin/malzemelerin TİTUBB'da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. Teklif edilen cihazların/kitlerin/malzemelerin TITUBB'na kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı firma tarafından TITUBB kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bununla birlikte imalatçı/ithalatçı olduğunu gösterir belgede sunulması gerekmektedir. Ayrıca, Teklif edilen kitlere/malzemelere ait TITUBB tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacak ve/veya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ayrı bir liste halinde teklif ile birlikte verilecektir.
-Kitlerin üretimi yerli ise T.C. Sağlık Bakanlığından imalat izin belgesi, ithal ise T.C. Sağlık Bakanlığından ithalat izin belgesi alınmış olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler ihale tarihi itibariyle, firmaların ve teklif etmiş oldukları ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu, Üretici ve ithalatçı bir firmanın bayisi olarak teklif vermeleri halinde; teklif etmiş oldukları ürünün TİTUBB kaydı ile birlikte bu ürünün/cihazın üreticisinin veya ithalatçısının TİTUBB'na kayıtlı olduğunu ve kayıtlı bu üretici ve ithalatçının bayisi olduklarını, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na ait internet sayfasından alacakları çıktıları ihale teklif dosyasında sunmak suretiyle belgelendireceklerdir.
İlgili yönetmeliklere göre TİTUBB kaydı bulunması zorunlu olmayan malzemeler için TİTUBB kaydı bulunması gerekmediğine dair yazılı beyanı teklif ekinde ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-İstekliler, teklif ettikleri cihazlara/kitlere/malzemelere ait idarece hazırlanan teknik şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verecek uygunluk belgelerini teklifle birlikte mutlaka ihale dosyasında sunacaktır. Teklif edilen ürünlerin cihazlara adaptasyonu için teknik bilgiler, cihaz ve kit ile ilgili tüm teknik dokümanlar ( üretim menşei, orijinal katalog, katalog üzerinde teknik özellikler işaretlenmeli, varsa orijinal kullanıcı el kitabı, Türkçe kullanım kılavuzu, kullanıcının dikkat etmesi gereken hususları içeren Türkçe belgeler) teklifle birlikte sunulacaktır.
- İstekli Jeneratörün bütün özelliklerini gösteren belgeleri; ayrıca imalat, ithalat, satış, taşıma, bertaraf gibi işlemleri mevzuat hükümlerine göre yapmak ve bu işler için gerekli ruhsatlara sahip olduğunu gösteren belgeleri teklif ekinde sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BEÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi Esenköy-Kozlu/ZONGULDAKadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi Esenköy-Kozlu/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR