ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

1 adet kırıcı alım ihalesi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623072
Şehir : Balıkesir / Bigadiç
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜKŞEHİR MERHABA 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/301333
İhale Tarihi
:
06.07.2017 14:00
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN


Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 Adet Sekonder (Merdaneli Tip) Kırıcı alımı işi şartnameler ile sözleşme esasları dahilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No: : 2017/301333
1-İdarenin :
A) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor
İşletme Müdürlüğü
Yeniköy Yolu Üzeri 12. Km. Bigadiç / BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası : 0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi(Varsa): bigadic11@etimaden.gov.tr

2-İhale Konusu Malın
A) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet Sekonder (Merdaneli Tip) Kırıcı alımı

B) Teslim Yeri : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor
İşletme Müdürlüğü
3) İhalenin
A) Yapılacağı Yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor işletme
Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati : 06/07/2017 Perşembe Günü Saat:14.00

4) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.7 Tüzel kişi tarafindan iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.9. İstekliler, Merdaneli Tip Kırıcı imali yaptığına dair belgeleri (katalog, broşür, ve teknik doküman) ile aynı tip makinelere ait referans listesi vereceklerdir.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından

4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak

4.1.6 maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve 100,00 TL. (Türk Lirası) karşılığı satın alınabilir.
İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR (Tel: 0 – 266 - 633 72 21 – 22)

6) Teklifler en geç ihale tarihi olan 06/07/2017 Perşembe Günü Saat: 14.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Birimi Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır.

7) Bu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.


ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİGADİÇ BOR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR