Yazdır

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Reklam alanlarının kiraya verilmesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448669
Şehir : Balıkesir / Ayvalık
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SÖZCÜ 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SÖZCÜ 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Başkanlık Makamı) Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 25.10.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİRALAMA İHALE İLANI

1- İŞİN ADI : AYVALIK BELEDİYESİNİN YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARINDAKİ REKLAM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİ

2- MİKTARI : 75 (yetmişbeş) adet raket, 75 (yetmişbeş) adet bilboard, 8 (sekiz) adet megalayt, 6 (altı) adet kule reklam pano alanı

3-TAHMİN EDİLEN BEDEL : İhale konusu işin kira muhammen bedeli vergiler hariç yıllık 175.000,00 TL (yüzyetmişbeşbinlira)’dır.

4- GEÇİCİ TEMİNAT : Tahmin edilen bedel üzerinden %3 oranındaki geçici teminatı sunmaları zorunludur. Geçici teminat miktarı 52.500,00 TL (elliikibinbeşyüzlira)’dır.

5- İHALE YÖNTEMİ : 2886 - 45. maddesine göre Açık teklif usulü

6- İHALE KOMİSYONU : ENCÜMEN

7- İLANIN ŞEKLİ : 2 kez Yerel gazete, 1 kez Türkiye geneli gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

8- ŞARTNAME VE EKLERİNİN BEDEL KARŞILIĞI VERİLİP VERİLMEYECEĞİ:

Şartname ve ekleri 2.000,00 TL (ikibinlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

9-SÜRESİ: Kira süresi 10 (on) yıldır. Süre bitiminde reklam alanları belediyeye teslim edilir.

10- İHALE TARİH VE SAATİ: 25/10/2016 tarihine tesadüf eden Salı günü Saat: 14:00'de encümen toplantı odasında (Başkanlık Makamı) yapılacaktır.
11- İHALE YERİ: Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Başkanlık Makamı) Fevzipaşa- Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Nolu)

2. Tebligat için adres beyanı, ikametgah.

3. Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir)

Bu belgelerin 25/10/2016 tarihi saat 12:00’ye kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Rahmi GENÇER

Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR