GAZİANTEP MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kiralık 5 adet tarla

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00667623
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 28.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN


4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesi ile 19.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilecektir.

SIRA NO
İLÇESİ

MAHALLESİ

VASFI

ADA
NO

PARSEL
NO

YÜZOLÇÜMÜ (m2)

HAZİNE
HİSSESİ

İMAR DURUMU

TAŞINMAZIN RAYİÇ BEDELİ (TL)
KOMİSYONA SON BAŞVURU TARİHİ
1 Şehitkamil Bilek Mahallesi Tarla --- 1077 13.900,00 Tam Uygulama İmar Planı Dışındadır 347.500,00 01.12.2017
2 Şehitkamil Bilek Mahallesi Tarla --- 1078 3.700,00 Tam Uygulama İmar Planı Dışındadır 92.500,00 01.12.2017
3 Şehitkamil Bilek Mahallesi Tarla --- 1347 16.200,00 Tam Uygulama İmar Planı Dışındadır 567.000,00 01.12.2017
4 Şehitkamil Bilek Mahallesi Tarla --- 2872 17.200,00 Tam Uygulama İmar Planı Dışındadır 516.000,00 01.12.2017
5 Şehitkamil Yığınlı Mahallesi Ham Toprak 149 8 37.300,00 Tam Uygulama İmar Planı Dışındadır 1.492.000,00 01.12.2017


Teşvikten Yararlanma Şartları:
1- Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi karakteristik değerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazısı olan,
2- İrtifak Hakkına veya Kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz malın maliki idarelerce takdir edilen rayiç değerin tarım ve hayvancılık yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından, az olmayan, ancak toplam sabit yatırım tutarı III. Bölge için 500.000,00.-(Beşyüzbin TL)'den az olamaz
3- Yatırım tutarının %20 sine kadar net öz kaynağa sahip olan,
4- Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,
5- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 10.000.000,00.TL (OnmilyonTL) yi aşan yatırımlarda, fizibilite raporu ve finans tablosu veren, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren, gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
6- Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içerisinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmadığına ve yatırımın bu alanlarda yapılmayacağına ilişkin belgeyi veren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.

Başvuru Şekli ve Diğer Bilgiler:
1- Yatırımcı, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar ekindeki belgelerden; Ek-1’de yer alan talep formunu ve Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formunu herhangi bir kazıntı silinti olmadan doldurularak Ek-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve listesi ile birlikte 01/12/2017 Cuma günü mesai bitimi saat 17.00’ a kadar kapalı zarf içinde Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. ( Kapalı Zarfın üzerine yatırımın türünü, başvuruda bulunan kişi veya şirketin ismi ve tebligat adresi ile iletişim bilgilerinin yazılması gerekmektedir. )
2- Başvuru sırasında yatırımcı, idarenin bütçesine gelir kaydedilmek üzere 1.500,00.-(Binbeşyüz)TL'nin Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırarak ve buna ilişkin makbuzu diğer belgelerle birlikte idareye teslim etmek zorundadır. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
3- Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14'üncü maddesine göre kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir.
4- İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazda, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere yönelik uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde tescili, ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerin yapılması amacıyla, fiili kullanım olmaksızın bir yıl süreyle ve bedelsiz olarak ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir.
5- Taşınmaz üzerinde kurulacak tesisler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken uygunluk görüşleri yatırımcıya aittir.
6- Ekonomi Bakanlığının 2012/1 sayılı tebliğin 17 inci maddesinin 2 inci fıkrasında "Teşvik Belgesinin sabit yatırım tutarının %50 sinin üzerindeki artış veya azalışlar ile belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda yatırımcılar teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat ederek, teşvik belgesinin revize talebinde bulunabilir." hükmü gereğince, değerlendirme yapılırken öncelikle yatırım teşvik belgesinde belirtilen istihdamın sayılı ve yatırım tutarları esas alınacaktır. Ancak teşvik belgesinde ile yatırım bilgi formunda yer alan yatırım tutarları arasında farklılıklar bulunması halinde,
a) Yatırım tutarının %50'sinin üzerinde artış ve azalışlarda Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) revize edilecek teşvik belgesinde kayıtlı yatırım tutarları,
b)%50'nin altındaki azalışlarda anılan Usul ve Esasların ekinde yer alan Ek-6 yatırım bilgi formunda beyan edilen yatırım tutarları,
c)%50'nin altındaki artışlarda ise yine teşvik belgesinde kayıtlı yatırım tutarları esas alınacaktır.
7- İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devir ve terkini, yapı ve tesislerin inşaası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim vb. mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanacaktır.
8- Yatırımcılar müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurabilecekleri gibi talepleri posta (PTT) aracılığıyla da yapabilirler. Ancak postada doğabilecek gecikmeden dolayı idare veya komisyon sorumlu tutulamaz.
9- İrtifak Hakkı tesis edilmesine konu taşınmaza ilişkin tüm bilgiler; www.milliemlak.gov.tr ve www.gaziantepdefterdarligi.gov.tr internet adreslerinde öğrenileceği gibi Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün 0 342 231 89 55 nolu telefonundan bilgi alınabilir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR