İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Çeşitli nitelikte taşınmazlar kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635626
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

DÜNYA 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DÜNYA 24.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
23.08.2017 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İST. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

23.08.2017 TARİHLİ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ

1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2018 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Devlet istatistik Enstitüsünce belirlenen
12 aylık Üretici Fiyat Endeksleri oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 23.08.2017 Çarşamba günü Saat 13:00’te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İST. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.
2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için mahalle muhtarlığından tasdikli ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan sûreti veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise;
Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 22.08.2017 Salı günü saat 16:00’a kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip,evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.
3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.
4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.
7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.
8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.
13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir.
15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.
16.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)
(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (Faks: 0 212 243 64 59) – (www. vgm. gov. tr.)
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK
MUHAMMEN
GEÇİCİ VE İHALE İHALE
NO NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT TARİHİ SAATİ
1 341070015004 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 5.kat 6 Kapı nolu Oda 389 35 14,57m2 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL 23.08.2017 13.00
2 341070015052 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 5.kat 7 Kapı nolu Oda 389 35 22,56m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 23.08.2017 13.00
3 341070015054 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 3.kat 9 Kapı nolu Oda 389 35 15,28m2 Tam 650,00 TL 1.800,00 TL 23.08.2017 13.00
4 341070015060 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 3.kat 17 Kapı nolu Oda 389 35 22,56m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 23.08.2017 13.00
5 341070015065 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 3.kat 22 Kapı nolu Oda 389 35 13,98m2 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL 23.08.2017 13.00
6 341070015068 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 3.kat 22 Kapı nolu Oda 389 35 17,50m2 Tam 680,00 TL 1.880,00 TL 23.08.2017 13.00
7 341070015074 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 2.kat 4 Kapı nolu Oda 389 35 14,57m2 Tam 560,00 TL 1.550,00 TL 23.08.2017 13.00
8 341070015079 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 2.kat 10 Kapı nolu Oda 389 35 15,28m2 Tam 560,00 TL 1.550,00 TL 23.08.2017 13.00
9 341070015091 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 2.kat 28 Kapı nolu Oda 389 35 14,57m2 Tam 560,00 TL 1.550,00 TL 23.08.2017 13.00
10 341070153000 İstanbul Fatih Mahmutpaşa Çarşı Kapı 46/7 Dükkan 299 85 8m2 Tam 2.300,00 TL 6.350,00 TL 23.08.2017 13.00
11 341072005000 İstanbul Fatih Çarşı Ganiçelebi 6 Krk.(B) ile işaretli Dükkan 2238 1 57,29m2'nın 46,04m2'sı 14052487/
17599487
6.500,00 TL 17.940,00 TL 23.08.2017 13.00
12 341070758002 İstanbul Fatih Çarşı Kavukçular 9 Dükkan 2791 40 5m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 23.08.2017 13.00
13 341070892113 İstanbul Fatih Tahtakale Tomruk Tahtakale Vakıf İşhanı 3.kat 705 Kapı nolu Dükkan 278 58 13,50m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 23.08.2017 13.00
14 341090215000 İstanbul Fatih Topkapı Beyazıtağa 3/A Arsa üzeri Dükkan 1858 9 76m2 Tam 700,00 TL 1.940,00 TL 23.08.2017 13.00
15 341091881000 İstanbul Fatih Mevlanakapı Yağhane 23 Apt.2 Kat 30 Kapı nolu Daire 1407 11 65m2 Tam 700,00 TL 1.940,00 TL 23.08.2017 13.00
16 341092028000 İstanbul Fatih İskenderpaşa Softa Sinan 11 Apt.3 Kat 5 Kapı nolu Daire 2011 74 87,75m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 23.08.2017 13.00
17 341092069000 İstanbul Fatih Seyitömer Mecit Bey 48 Apt.1.kat 3 Kapı Nolu Daire 1422 3 142,10m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 23.08.2017 13.00
18 341091701000 İstanbul Fatih Seyitömer Yayla Caddesi 77 Arsa Üzeri muhtesat özel şartlı ikametgah 1441 17 105m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 23.08.2017 13.00
19 341091918001 İstanbul Fatih Yedikule Yedikule Caddesi 21 Krk.(B) ile işaretli Bodrum+zemin katlı özel şartlı basit Ahşap Ev 2454 15 201,34m2nin 159,34m2si Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 23.08.2017 13.00
20 341091823000 İstanbul Fatih Hatice Sultan Harap Değirmen 16 Apt.1.kat 3 Kapı Nolu Daire 2514 8 55m2 Tam 850,00 TL 2.350,00 TL 23.08.2017 13.00
21 341092009000 İstanbul Fatih Haseki Sultan Fedekar 7 Coşkun Apt. Zemin Kat 3 Kapı Nolu Daire 1796 31 84,82m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 23.08.2017 13.00
22 341091396000 İstanbul Fatih Dervişali Draman Çeşmesi 5 Dükkan 1839 79 61,9m2 1/4 500,00 TL 1.380,00 TL 23.08.2017 13.00
23 341091591000 İstanbul Fatih Seyitömer Sırrıpaşa 24 Krk.(B) ile işaretli İkametgah 1736 50 239,81m2'nın 58m2'sı Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 23.08.2017 13.00
24 341091591001 İstanbul Fatih Seyitömer Sırrıpaşa 32 Krk.(C) ile işaretli İkametgah 1736 50 239,81m2'nın 36m2'sı Tam 250,00 TL 690,00 TL 23.08.2017 13.00
25 341091727000 İstanbul Fatih Ayvansaray Eğrikapı 1 (özel şartlı) Zemin+asma katlı basit ahşap ev ikametgah 2867 1 83m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 23.08.2017 13.00
26 341092128000 İstanbul Fatih Mevlanakapı Katip Murat Camii Caddesi 15 Apt.Bodrum Kat 1 kapı nolu Daire 1499 7 brüt 80m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 23.08.2017 13.00
27 341092129000 İstanbul Fatih Mevlanakapı Katip Murat Camii Caddesi 15 Apt.Zemin Kat 5 kapı nolu Daire 1499 7 brüt 80m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 23.08.2017 13.00
28 341092130000 İstanbul Fatih Mevlanakapı Katip Murat Camii Caddesi 15 Apt.1.Kat 6 kapı nolu Daire 1499 7 brüt 83m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL 23.08.2017 13.00
29 341092131000 İstanbul Fatih Mevlanakapı Katip Murat Camii Caddesi 15 Apt.1.Kat 8 kapı nolu Daire 1499 7 brüt 83m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL 23.08.2017 13.00
30 341092132000 İstanbul Fatih Mevlanakapı Katip Murat Camii Caddesi 15 Apt.2.Kat 11 kapı nolu çatı piyesli Daire 1499 7 brüt 125m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 23.08.2017 13.00
31 341092104000 İstanbul Fatih Seyit Ömer Ali Şir Nevai 70 Apt.Zemin Kat 1 kapı nolu ters dubleks Daire 1740 18 brüt 85m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 23.08.2017 13.00
32 341091892000 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Armutlu 36 Apt.Bodrum Kat 1 kapı nolu Daire 1601 8 72,85m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 23.08.2017 13.00
33 341091288000 İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Demirci Osman 38 3 katlı kargir Ev 1200 18 56m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 23.08.2017 13.00
34 341091600002 İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Tiftik 49 Apt.4.Kat 6 kapı nolu Daire 2469 17 110,30m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL 23.08.2017 13.00
35 342090257006 İstanbul Fatih Seyitömer Yaylak,Devirhan ve
Şeyhüsamettin
Şeyh Hüsamettin Camii Wc'sı (6 Kabinli) 1423 18 Tam 100,00 TL 280,00 TL 23.08.2017 13.00
36 342090206000 İstanbul Fatih Akşemsettin Emir Buhari Emir Buhari Camii WC'sı (7 kabinli) 2047 14 Tam 840 TL 2.320,00 TL 23.08.2017 13.00
37 341091805001 İstanbul Fatih Balat Hızır çavuş 8 Zemin+1.Normal kat İkametgah 2306 57 40m2 Tam 1.200 TL 3.320,00 TL 23.08.2017 13.00
38 341440197000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Çelebi Cad.Özçelik Sk. 1-U Kapı nolu Villa 796 1 405m2 Tam 5.510,00 TL 15.210,00 TL 23.08.2017 13.00
39 341020322000 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ahu 10 3/2 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan 541 4 128m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 23.08.2017 13.00
40 341020311000 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ömür 17 Apt.zemin kat 1 kapı nolu Dükkan 849 4 73,08m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 23.08.2017 13.00
41 341191151000 İstanbul Zeytinburnu Telsiz Asım Kazangil Caddesi 25 Aydın Apt. 4.Kat 10 kapı nolu çatı piyesli Daire 2619 17 160m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL 23.08.2017 13.00
42 341190216002 İstanbul Zeytinburnu Veliefendi 75 Sokak 34 Apt.2 Kat 2 Kapı nolu Büro 2388 42 97m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 23.08.2017 13.00
43 341190216003 İstanbul Zeytinburnu Veliefendi 75.Sokak 34 Apt.4.kat 4 Kapı nolu Büro 2388 42 97m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 23.08.2017 13.00
44 341190216005 İstanbul Zeytinburnu Veliefendi 75 Sokak 34 Apt.3 Kat 3 Kapı nolu Büro 2388 42 97m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 23.08.2017 13.00
45 341191198000 İstanbul Zeytinburnu Telsiz 85/8 Sk. Asüde Apt.1.Normal Kat 2 kapı nolu Daire 2643 21 79,67m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL 23.08.2017 13.00
46 342080030000 İstanbul Eyüp Düğmeciler Vezir Tekke Caddesi 41 Arsa üzeri muhtesat 355 11 136,40m2 Tam 315,00 TL 870,00 TL 23.08.2017 13.00
47 342080147001 İstanbul Eyüp Düğmeciler Küme 37/1 Krk.(C) ile işaretli arsa üzeri mesken İkametgah 1004 4 176,15m2'nın 85m2'si Tam 550,00 TL 1.520,00 TL 23.08.2017 13.00
48 342080147004 İstanbul Eyüp Düğmeciler Küme 11 Krk.(B) ile işaretli Depo 1004 4 176,15m2'nın 40m2'si Tam 240,00 TL 670,00 TL 23.08.2017 13.00
49 341082074000 İstanbul Eyüp Üç Şehitler Üç şehitler Mevkii 1.Bülbül Yuvası Çıkmazı 3 Bahçeli Ahşap Ev 316 37 76m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 23.08.2017 13.00
50 341082001000 İstanbul Eyüp Çırçır Dicle 47 Apt.2.Bodrum kat 1 kapı nolu Daire 122 458 39,79m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 23.08.2017 13.00
51 341082052000 İstanbul Eyüp Alibeyköy Doruk 32 Apt.1.kat 4 kapı nolu Daire 185 4 101,50m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 23.08.2017 13.00
52 341081343027 İstanbul Eyüp Alibeyköy-Merkez Cami Arkası 6/B Krk.(2B) ile işaretli Dükkan 30 23 3.728m2'nın 40m2'si Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 23.08.2017 13.00
53 341081949000 İstanbul Eyüp Akşemsettin Atılgan 5 Apt.1.Kat 5 Kapı nolu Daire 141 51 76,47m2 Tam 1.300 TL 3.590,00 TL 23.08.2017 13.00
54 341081950000 İstanbul Eyüp Akşemsettin Atılgan 5 Apt.2.Kat 8 Kapı nolu Daire 141 51 105,56m2 Tam 1.400 TL 3.870,00 TL 23.08.2017 13.00
55 341081951000 İstanbul Eyüp Akşemsettin Atılgan 5 Apt.3.Kat 10 Kapı nolu Çatı piyesli Daire 141 51 105,56m2 Tam 1.620 TL 4.480,00 TL 23.08.2017 13.00
56 341081869000 İstanbul Eyüp Çırçır Uludağ Cadeesi 114 A Blok 1 Kat 7 Kapı nolu Daire 167 29 80m2 Tam 900 TL 2.490,00 TL 23.08.2017 13.00
57 341081970004 İstanbul Eyüp Rami Yeni Mah. Rüstem Çıkmazı 7 Krk. (F) ile işaretli İkametgah 302 13 1.020m2'nın 59,32m2'si Tam 300,00 TL 830,00 TL 23.08.2017 13.00
58 341081955000 İstanbul Eyüp Akşemsettin Önder 4 Apt.1.Kat 5 Kapı nolu Daire 150 103 81,82m2 Tam 900,00 TL 2.490,00 TL 23.08.2017 13.00
59 341051606000 İstanbul Beyoğlu Bülbül Mısırbuğdayı 9 Bodrum+2 Katlı İkametgah 585 9 zemini 27m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 23.08.2017 13.00
60 341050125002 İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Bahriye Caddesi 121/A Dükkan 1169 65 62m2 Tam 1.900,00 TL 5.250,00 TL 23.08.2017 13.00
61 341050686000 İstanbul Beyoğlu Hacımimi Serdarı Ekrem Caddesi 2 Apt.Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire 145 99 66m2 Tam 1.250,00 TL 3.450,00 TL 23.08.2017 13.00
62 341052399000 İstanbul Beyoğlu Müeyyedzade Ali Hoca Aralığı 3 Apt.3.Kat 9 Kapı Daire 147 10 72,56m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 23.08.2017 13.00
63 341050073001 İstanbul Beyoğlu Hacımimi Boğazkesen Caddesi 15 Reklam Panosu Binanın dış cephe duvarı 135 41 21,50m2 Tam 730,00 TL 2.020,00 TL 23.08.2017 13.00
64 341051527000 İstanbul Beyoğlu Kocatepe Feridiye 94 Zemin+2 katlı Kargir İkametgah 526 10 zemini 66,50m2 Tam 3.100,00 TL 8.560,00 TL 23.08.2017 13.00
65 342053933000 İstanbul Beyoğlu Camii Kebir Bahariye Caddesi 37/1A Zemin+1 Normal Kat+1 Çatı Katı olan Dükkan 1065 6 zemini 17m2 Tam 2.400,00 TL 6.630,00 TL 23.08.2017 13.00
66 341052023000 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Bade 1 Apt.2.kat 8 Kapı Nolu Dubleks Daire 2728 46 135m2 Tam 2.300,00 TL 6.350,00 TL 23.08.2017 13.00
67 341052248000 İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Piyale Mumhanesi A Blok Zemin kat 3 kapı nolu Daire 1457 45 89m2 Tam 700,00 TL 1.940,00 TL 23.08.2017 13.00
68 341052511004 İstanbul Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Ömer Hayyam 27 Apt.Zemin Katta Dükkan 445 26 60m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 23.08.2017 13.00
69 341030702000 İstanbul Beşiktaş Ortaköy Çayır 3 Hedera Sitesi 1.kat 4 kapı nolu Daire 381 70 130m2 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 23.08.2017 13.00
70 341030640000 İstanbul Beşiktaş Ortaköy Mehmetçik 36 Apt. Zemin kat 2 kapı nolu Daire 58 34 84,67m2 Tam 1.250,00 TL 3.450,00 TL 23.08.2017 13.00
71 341160579000 İstanbul Şişli Eskişehir Kazaskadın 4-8 Apt.Zemin Kat 3 kapı nolu Daire 1324 21 43,30m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 23.08.2017 13.00
72 341160427000 İstanbul Şişli Eskişehir Kazaskadın 14 Apt.Zemin Kat 3 kapı nolu Daire 1324 1 80m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 23.08.2017 13.00
73 341160649000 İstanbul Şişli Bozkurt Baysungur 41 Apt.1. Kat 3 Kapı nolu Daire 1293 47 59m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL 23.08.2017 13.00
74 341030797000 İstanbul Beşiktaş Abbasağa Çeşme Yokuşu 10 Apt.2.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 360 7 81,09m2 Tam 1.250,00 TL 3.450,00 TL 23.08.2017 13.00
75 341030450000 İstanbul Sarıyer Kireçburnu Arabayolu BNS Tarabya Evleri,B Blok,3.Kat 7 Kapı nolu Daire 1360 1 203m2 Tam 6.000,00 TL 16.560,00 TL 23.08.2017 13.00
76 341130460000 İstanbul Sarıyer Mirgün Mazhar Reşitpaşa 9 Bodrum+zemin+çatı katlı İkametgah 146 44 440,57m2 Tam 6.250,00 TL 17.250,00 TL 23.08.2017 13.00
77 341051437000 İstanbul Beyoğlu Keçecipiri Keçecipiri Camii Arsa 3100 17 113,96m2 3/5 100,00 TL 280,00 TL 23.08.2017 13.00
78 341051422000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Hacıilbey Arsa 1370 19 103,40m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 23.08.2017 13.00
79 341051106000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Avşar Arsa 1364 5 68,94m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL 23.08.2017 13.00
80 341052352000 İstanbul Beyoğlu Piripaşa Turşucu Hüseyin Arsa 2958 5 125,08m2 Tam 50,00 TL 140,00 TL 23.08.2017 13.00
81 341051689000 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Şekerkuyusu Arsa 2727 7 204m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL 23.08.2017 13.00
82 341051690000 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Şekerkuyusu Arsa 2727 18 142m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL 23.08.2017 13.00
83 341051691000 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Şekerkuyusu Arsa 2727 17 185m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL 23.08.2017 13.00
84 341030438000 İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Sucubahçe Arsa 88 59 40,11m2 Tam 100,00 TL 280,00 TL 23.08.2017 13.00
85 341030723000 İstanbul Beşiktaş Bebek Dayıbey Arsa 564 4 81m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL 23.08.2017 13.00
86 341030769001 İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Beyazgül Arsa 102 13-14 102,10m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL 23.08.2017 13.00
87 341030209000 İstanbul Beşiktaş Ortaköy Asmalı Hamam Arsa 1215 1 55,90m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 23.08.2017 13.00
88 341030429003 İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Boyalı Köşk Krk.(A ve C) ile İşaretli Arsa 104 3 388,97m2'nin 377,97m2'si Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 23.08.2017 13.00
89 341130397013 İstanbul Sarıyer Merkez Şehit Mithat Yılmaz Cad. Krk.(Z) ile işaretli Arsa 675 29 3.661m2'nın 307m2'si Tam 1.500,00 TL 8.000,00 TL 23.08.2017 13.00
90 341130235047 İstanbul Sarıyer Poligon Camii ve Çeşme Krk.(121)ile işaretli Arsa 380 29 54.843m2'nın 1.171,61m2'si 18399/43914 1.000,00 TL 2.760,00 TL 23.08.2017 13.00
91 341090657000 İstanbul Fatih Şehremini Hacamatçı Arsa 1717 26 106m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 23.08.2017 13.00
92 341090489000 İstanbul Fatih Ayvansaray Karagözcü Arsa 2700 9,30,31 133,55m2 Tam 225,00 TL 630,00 TL 23.08.2017 13.00
93 341091665000 İstanbul Fatih Sümbülefendi Hacıhamza Mektebi Arsa 1296 9 252,20m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL 23.08.2017 13.00
94 341090529000 İstanbul Fatih Dervişali Şehit Ümit UÇAN Arsa 2531 12 43,37m2 Tam 30,00 TL 90,00 TL 23.08.2017 13.00
95 341092116000 İstanbul Fatih Hatip Muslahattin Debbağ Yunus Arsa 1913 203 29,41m2 Tam 100,00 TL 280,00 TL 23.08.2017 13.00
96 341091582000 İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Mihrişah Arsa 2385 104 140m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL 23.08.2017 13.00
97 341091688001 İstanbul Fatih Balat Merdivenli Yokuşu Arsa 1879 33 ve 41 127m2 Tam 500 TL 1.380,00 TL 23.08.2017 13.00
98 341091537001 İstanbul Fatih Ayvansaray Mahkeme Külhanı Çıkmazı Arsa 2870 14 ve 15 84,78m2 Tam 230 TL 640,00 TL 23.08.2017 13.00
99 341091336001 İstanbul Fatih Ayvansaray Püsküllü Krk.(B) ile işaretli Arsa 2661 5 82,10m22nın 72,10m2'si Tam 125,00 TL 350,00 TL 23.08.2017 13.00
100 341081939000 İstanbul Eyüp Üç Şehitler Bahçeli Çeşme Arsa 217 60 84m2 Tam 280,00 TL 780,00 TL 23.08.2017 13.00
101 341081653000 İstanbul Eyüp Kemerburgaz Mithatpaşa İki Kemer Mevkii Arsa 13 pafta 580 3.000m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL 23.08.2017 13.00
102 341081956000 İstanbul Eyüp Nişancı Selahi Mehmetbey Arsa 63 35 147,52m2 Tam 190,00 TL 530,00 TL 23.08.2017 13.00
103 341080140000 İstanbul Eyüp Düğmeciler Sofular Mektep Arsa 146 4 44,17m2 Tam 100,00 TL 280,00 TL 23.08.2017 13.00
104 341081648000 İstanbul Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkii Arsa 1 pafta 165 2.200m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 23.08.2017 13.00
105 341081993000 İstanbul Eyüp Kemerburgaz İki Kemer Mevkii Arsa 335 5 3.270,71m2 Tam 2.700 TL 7.460,00 TL 23.08.2017 13.00
106 341082053000 İstanbul Eyüp Rami Cuma Oruç Arsa 13 7 135m2 Tam 150 TL 420,00 TL 23.08.2017 13.00
107 341081342000 İstanbul Eyüp Nişanca Münzevi Kışla Arsa 157 28 118,25m2 Tam 300 TL 830,00 TL 23.08.2017 13.00
108 341081111005 İstanbul Eyüp Çırçır Öncü Krk. (A,D ve E) ile işaretli Arsa 182 4 601m2'nın 507m2'si Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 23.08.2017 13.00
109 321420001001 İstanbul Arnavutköy Boğazköy Ziyali Krk.(B+C)ile işaretli özel şartlı Arsa 4298 16 2.066,73m2'nın 1.221m2'si Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 23.08.2017 13.00
110 341420010000 İstanbul Arnavutköy Haraççı Tesfir Arsa 5029 1 392,92m2 Tam 500 TL 1.380,00 TL 23.08.2017 13.00
111 341420017000 İstanbul Arnavutköy Haraççı Yurtaş Caddesi Arsa 5048 4,5,7,8,9 1.621,08m2 Tam 800 TL 2.210,00 TL 23.08.2017 13.00
112 341420018000 İstanbul Arnavutköy Haraççı Mihriban Arsa 5029 3 ve 4 44,57+443,36=887,93m2 Tam 1.200 TL 3.320,00 TL 23.08.2017 13.00
113 341420025000 İstanbul Arnavutköy Nene Hatun Kıbrıs Caddesi Arsa 8 pafta 1109 18.364m2 Tam 13.000 TL 35.880,00 TL 23.08.2017 13.00
114 342190006002 İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Yedikule Krk. (B) ile işaretli Arsa 1627 6 260m2'nın 222m2'sı Tam 300,00 TL 830,00 TL 23.08.2017 13.00
115 341190306000 İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Abay Caddesi Arsa 780 7 231,70m2 24/192 100,00 TL 280,00 TL 23.08.2017 13.00
116 592200008000 Tekirdağ Süleymanpaşa Gündoğdu Kabakçıoğlu Caddesi Arsa 142 1 96,87m2 Tam 50,00 TL 140,00 TL 23.08.2017 13.00
117 592210001000 Tekirdağ Çerkezköy Fevzipaşa Kumsal Arsa 612 21 565m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL 23.08.2017 13.00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR