Yazdır

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BŞK.

Belediyeden kiralık halı saha işletmesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636303
Şehir : İstanbul / Arnavutköy
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 16.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AÇIK MERT KORKUSUZ 18.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binası Encümen Odası
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 27.07.2017 12:00

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Madde 1: Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiralanacaktır. İhale “M. Akif Ersoy Mh. Atatürk Caddesi, No:79 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 50,00 TL (Elli TürkLirası) olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden(Hicret Mah. Abdullah GÜL Caddesi No:11 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

Sıra No Kiralanacak Taşınmazın Tanımı
Ada/Parsel

Kiralama Süresi
Yıllık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Arnavutköy İlçesi İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerindeki İmrahor B Tipi Mesire Yeri içerisinde bulunan 192 m² alanlı Kafeterya, 16’şar m² alanlı 2 adet Büfe ve 482 m² alanlı Halısaha ile 181 m² alanlı İdari Binası
-

3 (üç) Yıl

36.000,00-TL

1.080,00-TL

27.07.2017

12.00
2 Arnavutköy İlçesi Karaburun Mahallesi Baraj Yolu Caddesi No:17 adresindeki 205 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ekli krokisinde belirtilen 65 m2 lik kısmı 205/1 3 (üç) Yıl 22.800,00-TL 684,00-TL 27.07.2017 12.10

Madde 2: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
Madde 3: İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh belgesi,
 2. Nüfus cüzdan sureti,
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
 5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 7. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)
 3. Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
 5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 7. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair(İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
MADDE 4: Tekliflerin Verilmesi: Teklifler 27.07.2017 günü saat 10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi(Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi No:11 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR