Yazdır

DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Zorunlu Mali Sigorta Hizmet Alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495096
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

ANTAKYA TOPLUMCU HALK 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HATAY ZAFER 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 08.12.2016 09:30
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 ADET, 77 ARAÇLIK ZORUNLU MALİ SİGORTA YAPTIRILMASI İŞİ
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Defne Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/515460
İhalenin Yapılacağı Yer : Defne Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu (Çekmece Mah. Çekmece Cad. No:191 Defne/HATAY)
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

2017 YILI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ

DEFNE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


2017 YILI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/515460

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇEKMECE MH. ÇEKMECE CD. 191 ÇEKMECE DEFNE/HATAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3262322103 - 3262323214

c) Elektronik Posta Adresi

:

cevahircapar@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADET, 77 ARAÇLIK ZORUNLU MALİ SİGORTA YAPTIRILMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Defne Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Defne Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu (Çekmece Mah. Çekmece Cad. No:191 Defne/HATAY)

b) Tarihi ve saati

:

08.12.2016 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Bu ihaleye 5684 sayılı sigortacılık kanununa göre Türkiye de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketleri ve yetkili acenteleri teklif verebilecektir. İsteklinin sigorta şirketi olması halinde; 5684 sayılı sigortacılık kanununa göre Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş olan Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) branşına ait ruhsatın aslı veya noter onaylı suretinin teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur. İsteklinin acente olması halinde ; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler birliğine üye bir sigorta şirketinin yetkili acentesi olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretinin teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur.

* Şirket yetkili sigorta acentesi ise; verilmiş olan yetkili sigorta acente belgesinin iş bitimine kadar geçerliliği olmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı Defne Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü (Çekmece Mah. Çekmece Cad. No:191 Defne/HATAY)adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Defne Belediyesi Ek Hizmet Binası (Çekmece Mah. Çekmece Cad. No:191 Defne/HATAY) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR