TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MD.

Yükleme-boşaltma işleri hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00716194
Şehir : Konya / Selçuklu
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
T.M.O. Konya Şube Müdürlüğü İle Bağlı İşyerleri 2018 Yılı Yükleme- Boşaltma hizmet alım işleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2017 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.M.O Konya Şube Müdürlüğü İdari Binası
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TMO KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI İŞYERLERİ 2018 YILI YÜKLEME-BOŞALTMA İŞLERİ HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

1- İdarenin;
a) Adı : Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Şube Müdürlüğü
b) Adresi : Horozluhan Mah. Cihan Sokak. No:9 42040 Selçuklu/Konya
c) Telefon : 0 3332 346 05 51
d) Faks : 0 3332 346 05 50
e) Elektronik Posta Adresi: konya.ticaret@tmo.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin
a) Adı : T.M.O. Konya Şube Müdürlüğü İle Bağlı İşyerleri 2018 Yılı Yükleme- Boşaltma hizmet alım işleri
b) İşin Süresi : 01.01.2018/31.12.2018
c) İhale usulü : T.M.O. İhale Yönetmeliği 22.2 Açık Eksiltme Yöntemi
d) İhalenin Yapılacağı Yer: T.M.O Konya Şube Müdürlüğü İdari Binası
e) Tarihi – Saati : 21.12.2017-tarihi 09.30-11.30 saatleri arası
Her ihale için kesin teminat artışına gidilmesi halinde, kesin teminat artışı her ihaleden sonra yapılacaktır. Kesin teminat artırım teklifleri yazılı olarak kapalı zarf içinde verilecektir.

1.İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 50,00 TL

İstekliler, ihale dokümanını yukarıdaki adresten temin edebilirler.
İhale saatine kadar idareye ulaşmayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalenin yöntemi gereği, istekli ya da vekili ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri bu işe şartnamenin 5. madde kapsamında sunmaları gerekir:

a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi, (T.C. Kimlik numarası bulunacaktır.)

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren vekaletname veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)

f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, ( ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)

g) Bu işe ait Şartnamede belirlenen geçici teminat.

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı gibidir” şerhi düşülerek, zarfa konulabilecektir.

j) Kamu veya Özel Kurum/Kuruluşlardan alınacak son 5 yıl içerisinde (2013-2014-2015-2016-2017) ihale konusu (yükleme-boşaltma) işe ilişkin minimum 200.000 TL. tutarında (işe ilişkin belge veya belgeler toplamının tamamı en az 200.000 TL) iş deneyimini gösterir belge (Kuruluşumuz veya diğerkamu kurum ve kuruluşlardan alınacak iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden veya kuruluşumuz Şube Müdürlüklerince EBYS üzerinden düzenlenmiş olması gerekmektedir.) (Özel Kurum/Kuruluşlar tarafından düzenlenecek iş deneyim belgesi ise yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış olacaktır).

İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı gibidir” şerhi düşülerek, belgenin aslı istekliye iade edilebilir.

Geçici teminat mektubu nakit olarak yatırılacak ise, işyerinin banka hesabına yatırılarak (hangi ihaleye ait olduğu dekontta belirtilecektir) dekontu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur. Nakit para kesinlikle işyeri veznesine yatırılmayacaktır.
Teminat mektupları şartnamede belirtildiği şekilde olacak ve ihalenin adı mutlaka yazılacaktır.

Her ihale için ayrı ayrı geçici teminat mektubu verilecektir.

Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve bu ihale 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye 21/12/2017 tarihlerinde katılan olmadığı veya İhale iptal edildiği takdirde 22/12/2017 tarihinde Şube Müdürlüğümüzde tekrar ihale yapılacaktır.

İŞYERİ ADI

İHALENİN YAPILACAĞI YER

İHALE TARİH VE SAATİ

KESİN TEMİNAT ARTIŞINA GİDİLMESİ HALİNDE TEMİNAT ARTIŞ GÜN VE SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- KULU AJANS AMİRLİĞİ-SARAYÖNÜ AJANS AMİRLİĞİ - CİHANBEYLİ AJANS AMİRLİĞİ AÇIK VE AÇILACAK EKİPLER DAHİL

KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

21.12.2017-(09.30)

21.12.2017-(10.00)

20.000,00

KARAMAN AJANS AMİRLİĞİ - ÇUMRA AJANS AMİRLİĞİ- KARAPINAR AJAN AMİRLİĞİ AÇIK VE AÇILACAK EKİPLER DAHİL

KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

21.12.2017-(11.00)

21.12.2017-(11.30)

20.000,00

GEÇİCİ TEMİNATLARIN YATIRILACAĞI BANKA İSİMLERİ VE HESAP NUMARASI

ZİRAAT BANKASI (KONYA ŞB) : TR70 0001 0019 1637 7119 0663 40
HALK BANKASI (KONYA ŞB.) : TR33 0001 2009 5100 0013 0000 07

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR