MERSİN TMO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yükleme-boşaltma işleri hizmeti alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00716521
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEY 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
YÜKLEME-BOŞALTMA (TAHMİL-TAHLİYE) İŞLERİ HİZMET ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TMO. Mersin Şube Müdürlüğü ihale salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ MERSİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE
YÜKLEME-BOŞALTMA ( TAHMİL-TAHLİYE) İŞLERİ HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR


1-Şubemiz Silo ve yatay depoları ile mevcut ve ilerde kiralanacak kiralık depolarda 2018 yılında yaptırılacak yükleme boşaltma işleri için AÇIK EKSİLTME SURETİYLE aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde icra edilmek üzere ihaleye çıkılmıştır.

2-İhaleyi yapacak olan İdarenin;
Unvanı : T.M.O. MERSİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi : İSMETİNÖNÜ BULVARI NO:52/MERSİN
Telefon No. : 0 324 238 0330
Faks No. : 0 324 233 96 22-232 24 82

3- İhale Konusu Hizmetin ;
a)Niteliği,türü ve miktarı :YÜKLEME-BOŞALTMA (TAHMİL-TAHLİYE) İŞLERİ HİZMET ALIMI
b)Hizmetin yapılacağı yer : Şubemiz Silo ve yatay depoları (Bu işyerlerine bağlı olarak açılmış ve açılacak Tesisli Ekip, Geçici ekip, koltuk ambarları ve kiralık/kiralanacak depolar dahil )
c)-İşin Süresi : 01.01.2018-31.12.2018

4- İhalenin ;
a)-Yapılacağı Yer : TMO. Mersin Şube Müdürlüğü ihale salonu
b)- Tarih ve Saati : 26.12.2017 Salı günü saat 10:00 ihale sonuçlandırılamadığı taktirde 28.12.2017 Perşembe günü saat 10:00 da yapılacaktır.
c)- İrtibat telefon No : 0 324 238 03 30/6407-6421

İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belge ve Şartlar.
(2018 yılı yükleme boşaltma şartnamesi Madde 9.)
9.1.- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri 5. madde kapsamında sunmaları gerekir:
a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi( TC Kimlik numarası bulunacaktır).
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, ( ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
g) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
I) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
j) İhale tarihinden önce Kamu veya Özel Kurum/Kuruluşlardan alınacak son 5 yıl içerisinde (2013–2014-2015-2016-2017) ihale konusu (yükleme-boşaltma) işe ilişkin minimum 200.000,00 TL tutarında (işe ilişkin belge veya belgeler toplamının tamamı minimum 200.000,00 TL) iş deneyimini gösterir belge (Kuruluşumuz veya diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınacak iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden veya Kuruluşumuz Şube Müdürlüklerince EBYS üzerinden düzenlenmiş olması gerekmektedir. Özel Kurum/Kuruluşlar tarafından düzenlenecek iş deneyim belgesi ise yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış olacaktır).
İhale dokümanları ihaleye girecek yetkili tarafından okunup imzalanacak ve diğer belgelerle birlikte verilecektir. İlk ihalede istekli çıkmaması halinde ihale 2.kez 28.12.2017 Perşembe günü saat 10:00’da yeniden ihale edilecektir.
İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülerek, belgenin aslı İhaleden sonra istekliye iade edilebilir.
9.2 – İstekli bu hizmetin ifasında çalıştıracağı işçi ve diğer personelin kimlik ve adres bilgileri ile sigorta giriş bildirgelerini, yapılacak işe göre verilmesi gereken eğitime ilişkin belgeleri ve sağlık belgelerini, Ofis tarafından işçi talep edildiğinde yazılı olarak Ofise vermek zorundadır. İstekli değişebilecek personeli ayrıca yazılı olarak bildirmekle mükellef olup, ancak bu değişikliğin Ofisçe kabul edilmesi esastır.
9.3- Gerçek veya tüzel, birden fazla kişinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek dahi olsa müştereken eksiltmeye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez ve dolayısıyla birden fazla kişi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişinin, üçüncü kişilerle olan ortaklık ilişki ve anlaşmaları Ofisi bağlamaz.
10-İhaleye girecek istekliler mutlaka sözleşme tasarısı ve şartname alacaklar ve her sayfasını okuyup kaşe ve imzaladıktan sonra yukarıdaki belgelerle birlikte ihale komisyonuna vereceklerdir
11-Yukarıdaki belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamaz.
12-Bu işe ait şartname ve sözleşme tasarısı 50.00 TL(KDV dahil) karşılığında Şubemizden temin edilebilecek olup, İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi 2018 yılı yükleme boşaltma şartnamesinde mevcuttur.
13-İhalelere firma temsilcilerinden sadece bir kişi alınacaktır.
14-Geçici teminat tutarı: 100,000.00 TL olup, Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu sürenin, ihale tarihinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olması gerekir. İstekliler tarafından verilen geçici teminatta, işyeri adı ve ihale konusu yazılacaktır. ihale dokümanı www.tmo.gov.tr adresinden görülebilir.
Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. Geçici ihale onaylandığı takdirde kesinleşir. İhale onaylanmadığı takdirde geçici ihale sahibi bundan ötürü zarar ziyan mahrumiyet gibi hangi ad altında olursa olsun Ofisten hiçbir istekte bulunamaz.
İlgileneceklere duyurulur.
BANKA HESAP NUMARALARI: HESAP NO IBAN NO
HALKBANK : 13000002 TR97 0001 2009 5910 0013 0000 02
VAKIFBANK : 00158007289972855 TR92 0001 5001 5800 7289 9728 55
ZİRAAT BANKASI ÇARŞI ŞUBESİ : 37711906-6777 TR13 0001 0002 0737 7119 0667 77

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR