İZMİR ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yol kenarı denetim i·stasyonlarının ekipmanlarının 2016-2017 yılı bakımı ve arızalı malzemelerin değişimi işi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00493523
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/499755
Niteliği, Türü, Miktarı
:
6 adet YKD İstasyonundaki 12 Adet Kantarın; düşük hızlı sabit aks kantar sistemi (Bakanlık U- Net otomasyon sistemi ile haberleşebilen, ölçüm ve uygulama yazılımı ile birlikte), kalibrasyonu, bakım ve arızalı malzemelerin değişimi işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Manisa-Karaağaçlı YKDİ (Manisa-Akhisar ) Manisa' ya 15 km, Bergama - Zeytindağ YKDİ (İzmir-Çanakkale) Bergama' ya 20 km, Aliağa YKDİ (Çanakkale-İzmir) Aliağa'ya 5 km, Salihli-Alaşehir YKDİ Salihliye 10 km, Manisa-Güzelköy YKDİ (Akhisar-Manisa) Manisaya 5 km, Kemalpaşa-Ören YKDİ (İzmir-Ankara) Kemalpaşa'ya 15 km, toplam 6 adet YKD istasyonu
İhale Tarihi
:
20.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Atatürk Cad. No:99 Alsancak İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR

Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının düşük hızlı sabit aks kantar sistemi, otomatik boyut ölçüm sistemi ve kapalı devre kamera sistemlerinin 2016-2017 yılı bakımı ve arızalı malzemelerin değişimi işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/499755

1-İdarenin

a) Adresi

:

ALSANCAK MAH. ATATÜRK CAD. 99 35220 ALSANCAK KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2324952000 - 2324648087

c) Elektronik Posta Adresi

:

kugmizmir@ubak.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 adet YKD İstasyonundaki 12 Adet Kantarın; düşük hızlı sabit aks kantar sistemi (Bakanlık U- Net otomasyon sistemi ile haberleşebilen, ölçüm ve uygulama yazılımı ile birlikte), kalibrasyonu, bakım ve arızalı malzemelerin değişimi işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Manisa-Karaağaçlı YKDİ (Manisa-Akhisar ) Manisa' ya 15 km, Bergama - Zeytindağ YKDİ (İzmir-Çanakkale) Bergama' ya 20 km, Aliağa YKDİ (Çanakkale-İzmir) Aliağa'ya 5 km, Salihli-Alaşehir YKDİ Salihliye 10 km, Manisa-Güzelköy YKDİ (Akhisar-Manisa) Manisaya 5 km, Kemalpaşa-Ören YKDİ (İzmir-Ankara) Kemalpaşa'ya 15 km, toplam 6 adet YKD istasyonu

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(Oniki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Atatürk Cad. No:99 Alsancak İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen "Ölçü ve Ölçü Aletleri Tamirine Ait İş Yeri Uygunluk Belgesi" , Tartı Aletleri İle İlgili 90/384/ AT Tip Onay Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İndikatör ve Yük Hücreleri için OIML R134 Uygunluk Belgesi Sistemde kullanılacak tüm malzemeler TSE / CE veya muadili standartlarda olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu İhalede Benzer İş Olarak Araç Ağırlık Tartım ve/veya Boyut Ölçüm Sistemi ile ilgili Özel veya Resmi Kurumlarda Kurulumu Tamamlanmış ve Çalışır Durumda Örnek Uygulamalar, Bakım Onarım Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı UDHB III. Bölge Müdürlüğü (İzmir Defterdarlığından alınan makbuz ile) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UDHB III. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürlük Makam Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR