ALTINORDU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek pişirme ve dağıtım hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00494946
Şehir : Ordu / Altınordu
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU HAYAT 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/505037
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bulunan 195 Personele Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre 233 gün öğle yemeği olarak malzeme dâhil yemek pişirme dağıtımı ve sonrası hizmetleri alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yemekhanesi
İhale Tarihi
:
16.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Altınordu İlçe MEM Toplantı Salonu Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:24 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTINORDU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN 195 PERSONELE DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNE GÖRE 233 GÜN ÖĞLE YEMEĞİ OLARAK MALZEME DÂHİL YEMEK PİŞİRME DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ ALIMI İŞİ

ALTINORDU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bulunan 195 Personele Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre 233 gün öğle yemeği olarak malzeme dâhil yemek pişirme dağıtımı ve sonrası hizmetleri alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/505037

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:24 52089 ALTINORDU/ORDU

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

altinordu52@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bulunan 195 Personele Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre 233 gün öğle yemeği olarak malzeme dâhil yemek pişirme dağıtımı ve sonrası hizmetleri alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yemekhanesi

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Altınordu İlçe MEM Toplantı Salonu Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:24 Altınordu/ORDU

b) Tarihi ve saati

:

16.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İşletme Kayıt Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Ticaret ve/veya Sanayi odası yada meslek odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere günlük 195 öğün kapasite raporu.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Geçerlilik süresini doldurmamış Yemek fabrikasına ait İSO 9001: 2008 standartına göre alınmış Kalite Yönetim belgesi aslı yada noter tastikli sureti ve TSE 8985 Hizmet yeterlilik belgesi aslı yada noter tastikli sureti.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde malzemeli yemek pişirme, dağıtımı ve hizmetleri işi.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:24 ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Şube Müdürlüğü) Altınordu/ORDU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:24 ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Şube Müdürlüğü) Altınordu/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR