DEVELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636314
Şehir : Kayseri / Develi
Yayınlandığı Gazeteler

ÇAĞDAŞ DEVELİ 14.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/350268
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Develi ilçesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim Kapsamında 10 taşıma merkezi okula taşınan 419 öğrenciye 177 iş günü Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
11.08.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Develi Halk Eğitim Merkezi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
DEVELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA 419 İLK VE ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİNE 177 İŞ GÜNÜ SICAK ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/350268

1-İdarenin

a) Adresi : İBRAHİMAĞA MAHALLESİ ELBİZ CADDESİ 86 38400 DEVELİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3526210200 - 3526212105
c) Elektronik Posta Adresi : develi38@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Develi ilçesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim Kapsamında 10 taşıma merkezi okula taşınan 419 öğrenciye 177 iş günü Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Develi İlçesi Taşıma Merkezleri olan Ayşepınar İlkokulu, Bakırdağ Ortaokulu, Epçe İlk-Ortaokulu, Erciyes İlk-Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, Gümüşören İlkokulu, Köseler İlk-Ortaokulu, Sindelhöyük İlkokulu, Şahmelik İlk-Ortaokulu, Yeniköy Ortaokullarında toplam 419 öğrenciye 177 iş günü boyunca 74.163 adet (tabldot) yemek verilecektir.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Develi Halk Eğitim Merkezi
b) Tarihi ve saati : 11.08.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1) Gıda üretim izin belgesi (Sıcak yemeklerde tüm ürünlerde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından veya söz konusu Bakanlığın İl Müdürlüklerinden alınmış olması gerekmektedir.)
2) Gayri Sıhhi Müessese İşletme Belgesi
3) Yemek yapılacak üretim yerinin Kontrol ve denetimlerinin sıklıkla ve kaliteli yemek üretiminin sağlana bilmesi için yemek üretim yeri müdürlüğümüz mahallinde olması zorunludur.
4) Milli Eğitim Bakanlığı taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği ya da okul servis araçları hizmet yönetmeliğinden herhangi birine göre İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Okul Kurum yada Okul Aile birliklerince yapılan öğrenci servis hizmet alıma ihalelerinde ihaleyi alan şahıs yada tüzel kişi yapacağı işin tehlike sınıfı ve çalıştıracağı elaman sayısına uygun olacak şekilde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin satın aldığına dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İSG-KATİP Modülü üzerinden düzenlenen sözleşme veya İşe görevlendireceği İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı ile aralarında düzenlenen sözleşme örneğini sözleşme yapıldıktan en geç 10 (On) gün içinde ihaleyi yapan makama ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Resmi ve özel kurum yada kuruluşlarda yapılan her türlü yemek hizmetleri


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR