Yazdır

ETİMESGUT BELEDİYE BŞK. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452931
İlan tarihi : 16.10.2016
Şehir : Ankara / Etimesgut
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : etiSEM Eryaman Kreş ve Anaokulu (Eryaman), etiSEM Atakent Kreş ve Anaokulu (Elvankent) ve Zübeyde Hanım Kreş ve Anaokulu (Eryaman)
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : etiSEM çocuk merkezlerinde 02 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında verilmesi düşünülen günlük sabah kahvaltısı 45.540 öğün, öğle yemeği 53.130 öğün, ara öğün (ikindi) 45.540 öğün olmak üzere yemek hizmeti alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/404198
İhalenin Yapılacağı Yer : Etimesgut Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu 7'inci Kat, 30 Ağustos Mah. Şehit Hasan Öztürk Cad.No:5 Etimesgut / Ankara
İhale Tarihi : 10.11.2016 09:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

ETİMESGUT BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
02 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında verilmesi düşünülen günlük sabah kahvaltısı 45540 öğün, öğle yemeği 53130 öğün, ara öğün (ikindi) 45540 öğün olmak üzere yemek hizmeti alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/404198

1-İdarenin

a) Adresi

:

30 AGUSTOS MAHALLESI SEHIT HASAN ÖZTÜRK CADDESI 5 06790 ETİMESGUT/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122441000 - 3122430096

c) Elektronik Posta Adresi

:

egitimkultur@etimesgut.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

etiSEM çocuk merkezlerinde 02 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında verilmesi düşünülen günlük sabah kahvaltısı 45.540 öğün, öğle yemeği 53.130 öğün, ara öğün (ikindi) 45.540 öğün olmak üzere yemek hizmeti alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

etiSEM Eryaman Kreş ve Anaokulu (Eryaman), etiSEM Atakent Kreş ve Anaokulu (Elvankent) ve Zübeyde Hanım Kreş ve Anaokulu (Eryaman)

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu 7'inci Kat, 30 Ağustos Mah. Şehit Hasan Öztürk Cad.No:5 Etimesgut / Ankara

b) Tarihi ve saati

:

10.11.2016 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye Katılacak İstekliler İşletme Kayıt Belgesi vermek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İhale Tarihi itibarile gecerlilik süresi sona ermemmiş hazır yemek imalatı(tabldot) günlük 570 (Beş Yüz Yetmiş Kişilik) Yemek ürettiğine dair Kapasite Raporu

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu İhalede Benzer İş olarak,her türlü Yemek Üretim ve Dağıtım İşleri Benzer İş olarak Kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Etimesgut Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 30 Ağustos Mah. Şehit Hasan Öztürk Cad.No:5 Etimesgut / Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Etimesgut Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 30 Ağustos Mah. Şehit Hasan Öztürk Cad.No:5 Etimesgut / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR