TORBALI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635939
Şehir : İzmir / Torbalı
Yayınlandığı Gazeteler

TORBALI EGE 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/347239
Niteliği, Türü, Miktarı
:
180 GÜN BOYUNCA 458 ÖĞRECİ 180*458=82440 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
TORBALI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi
:
07.08.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
TORBALI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MURATBEY MAH 3564 SK NO:15 TORBALI İZMİR
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
TORBALI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

TORBALI İLÇESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM KAPSAMINDA ÖĞLE YEMEĞİ HİZMETİ ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/347239

1-İdarenin

a) Adresi : MURATBEY MAHLESİ 3564 sokak 15 35860 TORBALI TORBALI/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : torbali35@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 180 GÜN BOYUNCA 458 ÖĞRECİ 180*458=82440
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : TORBALI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TORBALI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MURATBEY MAH 3564 SK NO:15 TORBALI İZMİR
b) Tarihi ve saati : 07.08.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İlgili kurumca(Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) tanzim edilen Gıda Üretim İzin Belgesi sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1.Yüklenici,ihale konusu işi yerine getirmek için sıcak sulu yemek taşımaya uygun 2 adet aracın belgelerini sunacaktır.Araçların öz mal olması durumunda ruhsatlarını,kiralık olması durumunda noter onaylı taşıt kira sözleşmesini ihale dosyasında sunmak zorundadır.
2.İhale tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış en az 500 kişilik kapasite raporu sunulacaktır.
3.İhale tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan ham,mamul ve yarı mamul gıda maddeleri,gıda katkı maddeleri,ile işlenmeye mahsus yan ürünler ve gıda ambalajlarının bir yerden başka bir yere taşınmasında uyulacak idari işletme kuralları ile taşıma araçlarının özellikleri :
İhaleye katılan firmalar, iş yerleri ve çalışanların özellikleri ile ilgili kuralları kapsayan TS 13075 belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.
4.6948 Sayılı Kanun'un 2. maddesine istinaden ihale ilan tarihinden önce alınmış geçerlilik süresini doldurmamış sanayi sicil belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.
5.Yemek üretim tesisine ait Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Labaratuarlarından,ihalenin ilan tarihinden önce alınmış,yemeklerin uygunluğunu gösterir 2017 yılına ait Yemek Analiz Raporu sunulacaktır.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Firma tarafından, kullanılacak mutfağın ihale tarihi itibarıyla geçerliliği olan TS 8985 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ihale teklif zarfında sunulacaktır. Ortak girişimlerde bu belge tüm ortaklardan istenecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel kurumlara yapılan yemek sunum işleri


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TORBALI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TORBALI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 15 (on beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR