PAMUKKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hazırlama ve dağıtım işi hizmet alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00650124
Şehir : Denizli / Pamukkale
Yayınlandığı Gazeteler

HOROZ 11.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/390386
Niteliği, Türü, Miktarı
:
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Pamukkale İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan 580 Temel Eğitim , 222 Ortaöğretim Öğrencisi için 177 Gün 141.954 Adet Öğle Yemeği Hazırlama ve Dağıtım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
06.09.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No15 Pamukkale Kaymakamlık Binası Pamukkale/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PAMUKKALE İLÇESİ TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINA ALINAN 580 TEMEL EĞİTİM 222 ORTAÖĞRETİM OLMAK ÜZERE TOPLAM 802 ÖĞRENCİ İÇİN 177 GÜN ÖĞLE YEMEĞİ HAZIRLAMA VE DAĞITIM İŞİ

PAMUKKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Pamukkale İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan 580 Temel Eğitim 222 Ortaöğretim Olmak Üzere Toplam 802 Öğrenci için 177 Gün Öğle Yemeği Hazırlama ve Dağıtım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/390386

1-İdarenin

a) Adresi : 15 MAYIS MAH.GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:83 PAMUKKALE/DENİZLİ 20260 PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2584612205 - 2584612205
c) Elektronik Posta Adresi : pamukkale20@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Pamukkale İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan 580 Temel Eğitim , 222 Ortaöğretim Öğrencisi için 177 Gün 141.954 Adet Öğle Yemeği Hazırlama ve Dağıtım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Teknik Şartnamede belirtilen taşıma merkezi okullara yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No15 Pamukkale Kaymakamlık Binası Pamukkale/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 06.09.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İlgili kurumdan alınmış Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1. İhale konusu işi yerine getirmek için 3 (üç) adet aracın (Sıcak-sulu yemek taşımasına uygun olacaktır) belgelerini ibraz edilecektir.
2.İhale tarihi itibarı ile geçerlilik süresi dolmamış en az 802 kapasiteli kapasite raporu idareye ibraz edilecektir.
3. İhale konusu işin yapıldığı yüklenicinin mutfağının yemek ihale sözleşmesinin denetimi için hizmetin verileceği il sınırları içinde olması zorunludur. İş yerinin kira olması halinde noter onaylı kira sözleşmesinin aslı ve suretini yüklenici sözleşmeyi imzalamadan önce idareye ibraz edecektir.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
A) İstekliler İhale tarihi itibarı ile geçerliliği olan TS 13075 belgesine sahip olacaklardır. Bununla ilgili belgeyi teklif kapsamında sunacaklardır. B) İstekliler yemek yapımında kullanlılacak olan mutfağın ve servislerin ihale tarihi itibariyle geçerliliği olan TS 8985 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini teklif kapsamında sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde verilen her türlü yemek hazırlama ve dağıtım işi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı PAMUKKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR