Yazdır

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hazırlama ve dağıtım ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00498785
İlan tarihi : 30.11.2016
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 1. Sıcak Yemek (6 kap olacak) 29.000 Öğün 2. Kumanya 6.400 Öğün 
İhalenin Yapılacağı Yer : Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü Lala Paşa Mah.Menderes Cad.Tema AVM Üstü Kat:3 Yatutiye/ERZURUM
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Tarihi : 28.12.2016 14:00
İhale Kayıt No : 2016/520343
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET PAYLAŞ
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


35400 Öğün Malzemeli Yemek hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/520343

1-İdarenin

a) Adresi : ERZURUM IL EMNIYET MÜDÜRLÜGÜ MURATPASA MAHALLESI MURATPASA CADDESI 2 25100 YAKUTİYE YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422370155 - 4422370154
c) Elektronik Posta Adresi : erzurumlojistik@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
1. Sıcak Yemek (6 kap olacak) 29.000 Öğün 2. Kumanya 6.400 Öğün
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Çat Yolu Üzeri /ERZURUM ve İdarece talep edilen yemek ve kumanyalar İdarenin gözetiminde hazırlandıktan sonra firmaya ait yemek taşıma araçları ile idarenin yemekhanesine ve idare yetkililerince emniyet tedbiri alınan bölgelere dağıtımı yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 335(üçyüzotuşbeş) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü Lala Paşa Mah.Menderes Cad.Tema AVM Üstü Kat:3 Yatutiye/ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 28.12.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İşletme Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Günlük en az 500 kişilik Kapasite raporu aslı/aslı idarece görülmüştür/noter tasdikli suretini teklif kapsamında sunacak, kapasite raporunun ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu İhalede benzer iş olarak kamu veya özel sektörde "Yemek pişirme ve yemek servis hizmetleri işi ile kumanya hazırlama ve dağıtım işi" benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzurum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak paranın dekontu ile Erzurum Emniyet Müdürlüğü/Lojistik Şube Müdürlüğünden alınabilir.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü Lala Paşa Mah.Menderes Cad.Tema AVM Üstü Kat:3 Yatutiye/ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR