NİHAT SÖZMEN BAK. REH.VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MD.

Yemek hazırlama ve dağıtım ihale ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00449199
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEY 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/394552
Niteliği, Türü, Miktarı
:
01.01.2017-31/12/2017 Tarihleri Arası İsteklinin Mutfağında Yemek Pişirim Servis Ve Dağıtım Hizmeti Alım İşi KAHVALTI :37900- ARAÖĞÜN:39500-ÖĞLE YEMEĞİ:38500-AKŞAM YEMEĞİ:38300-EKMEK SALATA AYRAN:6340-ÖZEL GÜN MENÜSÜ:1500 ADET  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Mersin Nihat Sözmen Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Çağdaşkent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:77 Toroslar - Mersin
İhale Tarihi
:
09.11.2016 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Mersin Nihat Sözmen Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Çağdaşkent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:77 Toroslar -Mersin
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ-NİHAT SÖZ. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Nihat Sözmen Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün yüklenici firma mutfaklarında yemek pişirme yoluyla mamul yemek Alım Dağıtımı ve Servis Hizmetleri İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/394552

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇAĞDAŞKENT MAHALLESİ MİMAR SİNAN BULVARI NO 77 TOROSLAR/MERSİN 33230 ÇAĞDAŞKENT TOROSLAR/MERSİN

b) Telefon ve faks numarası

:

3242233353 - 3242233812

c) Elektronik Posta Adresi

:

m.s.alkaya@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

01.01.2017-31/12/2017 Tarihleri Arası İsteklinin Mutfağında Yemek Pişirim Servis Ve Dağıtım Hizmeti Alım İşi KAHVALTI :37900- ARAÖĞÜN:39500-ÖĞLE YEMEĞİ:38500-AKŞAM YEMEĞİ:38300-EKMEK SALATA AYRAN:6340-ÖZEL GÜN MENÜSÜ:1500 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Mersin Nihat Sözmen Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Çağdaşkent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:77 Toroslar - Mersin

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Mersin Nihat Sözmen Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Çağdaşkent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:77 Toroslar -Mersin

b) Tarihi ve saati

:

09.11.2016 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak kamuda veya özel sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MERSİN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE İHALE DÖKÜMAN BEDELİ YATIRILDIKTAN SONRA DEKONTA İSTİNADEN İSTEKLİNİN EKABA KAYDININ KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA MERSİN NİHAT SÖZMEN BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAĞDAŞKENT MAHALLESİ MİMAMR SİNAN BULVARI NO:77 TOROSLAR-MERSİNADRESİNDEadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mersin Nihat Sözmen Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Çağdaşkent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:77 Toroslar -Mersin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR