Yazdır

ANKARA DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHM

Lisans güncelleme sistemi hizmet alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448733
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Tarihi : 04.11.2016 14:00
İhale Kayıt No : 2016/401955
İhalenin Yapılacağı Yer : Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı Konya Yolu Üzeri No:62 06330 ETİLER / ANKARA adresinde bulunan DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 ADET YEDEKLEME ORTAMI (DONANIM/YAZILIM) VE SYMANTEC GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANS GÜNCELLEMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

YEDEKLEME ORTAMI (DONANIM/YAZILIM) VE SYMANTEC GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANS GÜNCELLEMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YEDEKLEME ORTAMI (DONANIM/YAZILIM) VE SYMANTEC GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANS GÜNCELLEMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/401955

1-İdarenin

a) Adresi

:

EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32 06560 - YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122042338 - 3122128158

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADET YEDEKLEME ORTAMI (DONANIM/YAZILIM) VE SYMANTEC GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANS GÜNCELLEMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 45(Kırkbeş) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı Konya Yolu Üzeri No:62 06330 ETİLER / ANKARA adresinde bulunan DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

04.11.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İstekli teklif etmiş olduğu bütün ürünler için, üreticiden Türkiye Temsilcilikleri veya-distribütörlerinden bu ihaleye özel satmaya, kurmaya ve teknik desteğini vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgelerini teklif dosyasında verecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Türkiye içinde merkezi yönetim yazılımı ile yönetilen anti virüs yazılımı ya da merkezi yönetim yazılımı ile yönetilen host ips ya da e-posta gateway yazılımı ya da merkezi yedekleme yazılımı/donanımı ve ilgili güvenlik sistemleri satış ve bakımı ile ilgili iş bitirme belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:32 Etiler/ANKARA adresinde bulunan DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şefliği zemin kat Z-138 nolu oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:32 Etiler - Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şefliği Z-138 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR