Yazdır

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİ.BŞK.

Yazılım ve destek hizmeti alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623013
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 10.07.2017 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 01/09/2017-31/12/2017 tarihleri arasında 9 kişi ile 4 (dört) ay süreli Bilişim Hizmet alımı işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2017/296068
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü Altındağ/ANKARA

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ


Bilişim hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/296068

1-İdarenin

a) AdresiTamam : Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 06100 Sıhhiye ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123052566 - 3123114390
c) Elektronik Posta Adresi : leyla.oguz@hacettepe.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 01/09/2017-31/12/2017 tarihleri arasında 9 kişi ile 4 (dört) ay süreli Bilişim Hizmet alımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı 9 kişi ile bilişim hizmet alımı
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.09.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 10.07.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
-25/01/2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişikilik yapılmasına dair yönetmeliğin 3. maddesinde ihaleye katılım ve yeterlilik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin internet sayfası üzerinden temin edilememesinden ve teyidinin yapılamamasından dolayı ;
Gerçek kişi olması halinde ,kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından ,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ,odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kişi olması halinde ,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ,tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
İhale tarihinde tekliflerle birlikte idareye vermek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu İhalede benzer iş olarak Yurt içi veya yurt dışında Kamu veya Özel sektörde Bilgi İşlem alt yapısı ve/veya bilgi erişim teknik destek hizmeti ve/veya işletilmesi ve/veya ihale konusu işte çok kullanıcılı web tabanlı yazılım ve/veya entegrasyon projesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü Altındağ/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR