Yazdır

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK

Yazılım ve destek hizmeti alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448896
İlan tarihi : 12.10.2016
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 10.11.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 Adet İş Kuralları Yönetim Sistemi Lisansı (Bir Yıllık) 50 Adam/Gün Danışmanlık ve Destek Hizmeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü/Saray Mah. A. Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/406863
İhalenin Yapılacağı Yer : Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü 5. Kat Toplantı Salonu Saray Mah. A. Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş (TÜRK EXİMBANK )

İş Kuralları Yönetim Sistemi Lisans, Danışmanlık ve Destek Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/406863

1-İdarenin

a) Adresi

:

SARAY MAHALLESİ AHMET TEVFİK İLERİ CAD. NO: 19 34768 ÜMRANİYE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

216 666 55 00 – 216 666 58 85

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@eximbank.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet İş Kuralları Yönetim Sistemi Lisansı (Bir Yıllık) 50 Adam/Gün Danışmanlık ve Destek Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü/Saray Mah. A. Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü 5. Kat Toplantı Salonu Saray Mah. A. Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

10.11.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Firmanın, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde ürün geliştirme kapsamında aşağıda belirtilen alanlardaki işleri, müştereken veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

* KKB (Kredi Kayıt Bürosu) veya GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) veya NVİ (Nüfus Vatandaşlık İşleri) bireysel ve ticari kredi rapor verisini parçalama ve parçalanmış veriyi yorumlama,

* Kredi Tahsis veya Müşteri Riski Yönetimi veya Tahsilat veya Risk bazlı fiyatlama alanlarında ürün geliştirme,

* Türkiye’deki finansal kuruluşlarda kredi riski veya kredi limiti belirlenmesi veya skorlama alanlarında ürün geliştirme,

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Saray Mah. A. Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Saray Mah. A. Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR