Yazdır

TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Yazılım ve destek hizmeti alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496022
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSÖZ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 16.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Artova,Başçiftlik, Pazar Sulusaray ve Yeşilyurt İlçe Entegre Hastaneleri için 5 Adet HBYS ve Halk Sağlığı Müdürlüğü 1 Adet Maaş ve Ek Ödeme Modülü
İhale Kayıt No : 2016/517326
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Yeşilırmak Mahallesi GOP. Bulv. No:70 Merkez TOKAT
İşin Yapılacağı Yer : Artova, Başçiftlik, Pazar Sulusaray ve Yeşilyurt İlçe Entegre Hastaneleri
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

HBYS, Maaş ve Ek Ödeme Modülü Bakım, Onarımı ve Destek Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/517326

1-İdarenin
a) Adresi:GOP BULVARI YEŞİLIRMAK MAHALLAESİ NO:70 60100 TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası:3562126337 - 3562144027
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Artova,Başçiftlik, Pazar Sulusaray ve Yeşilyurt İlçe Entegre Hastaneleri için 5 Adet HBYS ve Halk Sağlığı Müdürlüğü 1 Adet Maaş ve Ek Ödeme Modülü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Artova, Başçiftlik, Pazar Sulusaray ve Yeşilyurt İlçe Entegre Hastaneleri için 5 Adet HBYS ve Halk Sağlığı Müdürlüğü 1 Adet Maaş ve Ek Ödeme Modülü
c) Süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 24(Yirmidört) aydır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Yeşilırmak Mahallesi GOP. Bulv. No:70 Merkez TOKAT
b) Tarihi ve saati:16.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler teklif ettikleri yazılım ürünleriyle ilgili lisanslama işlemlerini tamamlamış olmalı ve bu durum 5846 sayılı Fikir ve sanat Eserlerini Koruma Kanununda belirtilen yasal gereklere uygun olarak belgelenmelidir. İsteklilerin Kültür Ve Turizm Bakanlığından, program lisans tescilinde kullanılacak olan Bil-Kod numarasını almış olmaları istenmekte olup tekliflerinde sunmaları gerekmektedir. Ortak girişimlerde ise pilot ortağın Bil-Kod numarasına sahip ortak olması zarureti mevcuttur.
- Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi sistemleri genel müdürlüğü nün 2015/17 sayılı genelgesi uyarınca SBYS üreticilerinin KTS de kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmaları, bayisi olmaları durumunda ise;
a) SBYS Üreticisinin KTS de kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
b) SBYS Üreticisinden SBYS bayisi adına alınmış o ihaleye özel, iştirak yetki belgesini,
c) SBYS bayisinin herhangi bir sebeple çekilmesi durumunda SBYS üreticisinin sözleşme gereklerini aynen yerine getireceğine ve desteği sağlayacağına dair noter onaylı taahhüt belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel sektörde yapılmış olan her türlü HBYS, Maaş ve Ek Ödeme yazılım hizmet alımı işi, benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR