BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Üstyapı ve bina bakım onarım işleri destek hizmet alımı ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00498764
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

ÇAĞDAŞ 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
Fen işleri müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2016/520432
İhale Tarihi
:
22.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
   Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 35700 Bergama/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Fen İşleri Müdürlüğü

Şehrimiz Üstyapı ve Bina Bakım ve Onarım İşleri Destek hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/520432

1-İdarenin

a) Adresi : Erugrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi 1 35700 BERGAMA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası : 2326328005 - 2326332012

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :21 kişi ile Üstyapı ve Bina Bakım ve Onarım işleri için destek hizmeti Alımıdır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Bergama Belediyesi mücavir alanı

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 35700 Bergama/İZMİR

b) Tarihi ve saati : 22.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Sıra No

ARACIN BELİRGİN TEKNİK ÖZELLİĞİ

Adedi

Modeli (En az)

1

KAMYONET, ÇİFT KABİNLİ, KASALI, DÖRT KAPILI, DİZEL, 5 İLERİ 1 GERİ VİTES ŞANZIMANLI, EN AZ 2400 SİLİNDİR (CC), EN AZ 130 BEYGİR ) AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIĞI EN AZ 3500 KG.

1

2011

2

KASALI ÇİFT KABİNLİ KAMYONET , 4 KAPILI, DİZEL, EN AZ 5 İLERİ 1 GERİ VİTES ŞANZIMANLI, EN AZ 2400 SİLİNDİR (CC) ,EN AZ 120 BG ,AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIĞI EN AZ 3000 KG. KOLTUK SAYISI EN AZ 5 KİŞİLİK OLACAKTIR. )

1

2005

3

CAMLI KAPALI KASA KAMYONET, DİZEL, EN AZ 5 İLERİ 1 GERİ VİTES ŞANZIMANLI, EN AZ 1200 SİLİNDİR (CC) ,EN AZ 70 BG ,AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIĞI EN AZ 1700 KG. KOLTUK SAYISI EN AZ 4 KİŞİLİK OLACAKTIR. )

1

2005

Bu ihale kapsamında istenilen araçlardan en az 1 adet en az 2011 model Kamyonet çift kabinli araç hizmet alımı ihaleleri yönetmeliğinin 41. Maddesi hükmü doğrultusunda ihale konusu işte idarenin ihtiyaçlarının zamanında karşılanması ve isteklilerin etkin olarak faaliyette bulunduklarını göstermesi amacıyla, ihale konusu işin yapılabilmesi için isteklinin kendi malı olması gerekmektedir. Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş ve amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yolu ile edinilmiş makine veya ekipman kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. Araçlara ait teknik özellikler ihale dokümanı ekinde olup, araçlar ile ilgili kapasite raporu ve teknik özellikleri belirtir bilgi ve belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

a) Araçların; KDV hariç, her türlü bakım-onarım, tamir masrafları trafik sigortası ,kasko ve her türlü vergi, resmi, harç v.b. giderleri yükleniciye aittir. (02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı resmi gazete). Teklif edilen araçların marka, modeli ve kasko değerleri teklif mektubunda sunulacaktır. Teklif edilen fiyatlar, araç kasko değerinin % 2 sini geçemez.

b) Teklif edilen araçların Marka ve modellerini belirten liste, firma tarafından kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Üst Yapı Bina Bakım Onarım Destek İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bergama Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bergama Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR