Yazdır

BALIKESİR L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

Ulaşım ve servis hizmeti alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495392
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Yayınlandığı Gazeteler

BALIKESİR BİRLİK 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 19.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar 365 Günlük EN AZ 108 KOLTUKLUK PERSONEL SERVİS HİZMETİ ALIMI İstekliler İdari Şartnamenin 7.5.2. maddesinde belirtilen koltuk sayılarına göre en az 108 koltukluk araç sağlamalıdır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Camii Cedit Mah. Kurtuluş Cad. No:2 Kepsut/BALIKESİR
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/504011
İhalenin Yapılacağı Yer : Camii Cedit Mah. Kurtuluş Cad. No:2 Kepsut/BALIKESİR
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BALIKESİR L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIKPERSONEL SERVİS HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/504011

1-İdarenin

a) Adresi

:

CAMİİ CEDİT MAH. KURTULUŞ CAD. NO:2 KEPSUT/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2665762000 - 2665761515

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar 365 Günlük EN AZ 108 KOLTUKLUK PERSONEL SERVİS HİZMETİ ALIMI İstekliler İdari Şartnamenin 7.5.2. maddesinde belirtilen koltuk sayılarına göre en az 108 koltukluk araç sağlamalıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Camii Cedit Mah. Kurtuluş Cad. No:2 Kepsut/BALIKESİR

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Camii Cedit Mah. Kurtuluş Cad. No:2 Kepsut/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler ihale teklif zarflarında teklif edecekleri araçlara ait ruhsatları getirmek zorundadır.
Kiralanacak araçlar “S” Plakalı olmalıdır. İsteklilerin ihale teklifinde "S" Plakalı araç ruhsatı sunma zorunluluğu yoktur. Ancak istekli firma ihaleyi kazandığı taktirde ruhsatlarını sunduğu araçlardan “S” Plakalı olan yoksa, işin başladığı tarihe kadar söz konusu araçlara “S” Plakayı takmak ve iş başlangıcında araçların tamamında "S" Plaka olmak zorundadır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

ARAÇ MODELLERİ:

EN AZ 16+1 KİŞİLİK 2008 YILINDAN DAHA ESKİ OLMAYACAK

EN AZ 27+1 KİŞİLİK 2005 YILINDAN DAHA ESKİ OLMAYACAK

EN AZ 46+1 KİŞİLİK 1998 YILINDAN DAHA ESKİ OLMAYACAK

MODEL OLARAK ARAÇ RUHSATINDAKİ MODEL DİKKATE ALINACAKTIR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Özel Sektöre ait taahhüdünü yerine getirmiş olduğu Servis Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Camii Cedit Mah. Kurtuluş Cad. No:2 Kepsut/ BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Camii Cedit Mah. Kurtuluş Cad. No:2 Kepsut/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR