Yazdır

DİYARBAKIR ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Toprak işleme ve arazi hazırlığı hizmeti alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448010
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

GE GÜNEYDOĞU EKSPRES 11.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/407257
İhalenin Yapılacağı Yer : Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü Lokali
Niteliği, Türü, Miktarı : 18140 adet Ekskavatör ile Ocak Şeklinde toprak işlemesi, 10,818 km. buror tipi teras yapımı, 136433 adet işçi gücü ile 50x50x30 cm ebatlarında toprak işlemesi ve tohum ekimi, 8,943 km. tel onarımı, 28635 adet fidan dikimi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Proje sahası Çüngüş İlçesi Aktaş ve deveboynu Mahalleleri Sınırlarındadır.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Tarihi : 28.10.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aktaş Deveboynu Erozyon Kontrol Projesi Tesis İşleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/407257

1-İdarenin

a) Adresi

:

1.ELAZIĞ CADDESİ LİSE 1.SOKAK YENİŞEHİR YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122248304 - 4122242387

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

18140 adet Ekskavatör ile Ocak Şeklinde toprak işlemesi, 10,818 km. buror tipi teras yapımı, 136433 adet işçi gücü ile 50x50x30 cm ebatlarında toprak işlemesi ve tohum ekimi, 8,943 km. tel onarımı, 28635 adet fidan dikimi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Proje sahası Çüngüş İlçesi Aktaş ve deveboynu Mahalleleri Sınırlarındadır.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 35(otuzbeş) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü Lokali

b) Tarihi ve saati

:

28.10.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odalardan alınmış belgeleri;

1-) Gerçek Kişi Olması halinde 27 Şubat 2007 Tarih ve 26447 sayılı Resmi gazetede yayımlanan "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği" hakkındaki Kanuna dair Ormancılık ve Orman Ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmenliği" göre düzenlenmiş BELGELERİ,

2-) Tüzel Kişi Olması halinde 27 Şubat 2007 tarih ve 26447 sayılı Resmi gazetede yayımlanan " Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği" hakkındaki Kanuna dair Ormancılık ve Orman Ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmenliğinin 13 ve 14 . maddelerine göre kurulmuş olması veya Ticaret Sicil Gazatesinde yayımlanan ana sözleşmesinde 5531 sayılı kanunun 4. maddesi (a) bendinde sayılan iş konularını yaptığına dair belgeler, SSM TESCİL BELGELERİ ile 5531 sayılı kanunda ve buna bağlı çıkarılan yönetmenliklerde yayımlanan belgeri SUNMAK zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

3 adet paletli (en az 24 HP Gücünde ) ekskavatör temin etmesi gerekmektedir.

Yüklenicinin temin edeceği makine ve techizatlarının kendi malı olması ŞARTI ARANMAMAKTADIR.

Sözleşme öncesi Kendi Malı veya Kiralık ise kiralandığına dair belgeri İdareye Sunmak ZORUNDADIR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınmış ağaçlandırma toprak muhafaza projeleri ile ilgili sözleşme hükümlerine göre işi tamamlanmış olan Makineli arazi hazırlığı( Tam alanda alt toprak işlemesi, Ekskavatör ile Çukur açılması, Ekskavatör ile Meror, Ekskavatör ile Buror, Ekskavatör İle Şuror) Fidan Dikimi,

İşçi gücü ile ot alma çapa ve fidan dikim işi,

Makineli Bakım işleri

Benzer iş olarak Kabul edilerecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇE SAYMANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR