Yazdır

DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SAMSUN

Tokat ili 5 grup göl-su göletleri ve sulamaları planlama ve mühendislik hizmetleri yapım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00447844
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT GÜNEŞ 11.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 25.10.2016 14:00
İhale Kayıt No : 2016/391303
İhalenin Yapılacağı Yer : Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu, İstiklal Caddesi No:138 55070-İlkadım-SAMSUN
İşin Yapılacağı Yer : Tokat
İhale Türü : Yapım İşi
Niteliği, Türü, Miktarı : 4 Adet Gölet Planlama Mühendislik Hizmetleri
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

PLANLAMA VE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tokat İli 5Grup Göl-Su Göletleri ve Sulamaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Yapımı (Tokat Niksar-Yeşilhisar Göleti, Tokat Reşadiye-Baydarlı

Göleti,Tokat Sulusaray-Balıkhisar Göleti, Tokat Başçiftlik Göleti) danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik

başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre

sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun

olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2016/391303

1-İdarenin

a) Adresi : Istiklâl Caddesi No: 138 55070 İLKADIM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası : 3622307900 - 3622340387

c) Elektronik Posta Adresi : dsi7@dsi.gov.tr

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği

internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Adet Gölet Planlama Mühendislik Hizmetleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Tokat

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 360 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu, İstiklal Caddesi No:138 55070-İlkadım-SAMSUN

b) Tarihi ve saati : 25.10.2016 14:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin

içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret

Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,

4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

200.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren

bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını

gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla

ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması

şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince

onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren,

ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;

a) Toplam ciro için en az 430.000 TRY (Türk Lirası)

b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 310.000 TRY (Türk Lirası)

tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 700.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak

üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

POZİSYON Adet Toplam Tecrübe (Yıl) Benzer Tecrübe (Yıl)

İnşaat Mühendisi 2 10 5

İşin yürütülmesi esnasında yukarıda nitelikleri belirtilen anahtar teknik personel bulundurulacaktır.

b) Teknik Personel:

Pozisyonu Sayısı Asgari Yöneticilik Asgari Mesleki Asgari Benzer

Deneyimi (Yıl) Deneyim (Yıl) Deneyim (Yıl)

Proje Müd. (İnş. Müh.) 1 5 10 5

İnşaat Mühendisi 1 --- 10 5

Meteoroloji Müh. 1 --- 5 3

Jeoloji Mühendisi 1 --- 5 3

Ziraat Mühendisi 1 --- 5 3

Çevre Mühendisi 1 --- 5 3

Çevre Mühendisi 1 --- 5 3

İhale konusu işin niteliği esas alınarak, çalıştırılması öngörülen teknik personelin sayısı ve nitelikleri yukarıda verilmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Su ve toprak kaynakları projelerini geliştirme gayesi ile hazırlanmış ön inceleme (istikşaf), master plan ve planlama (fizibilite) raporu yapmış olmak.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü Planlama Şube

Müdürlüğü, İstiklal Caddesi No:138 55070-İlkadım-SAMSUN adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın

almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt, İstiklal Caddesi No:138

55070-İlkadım-SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR