İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ

Tıbbi görüntüleme hizmeti alımı

Kurumun Aktif İlanları // Kurumun Arşiv İlanları // Kurumun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00610634
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

ÇAĞDAŞ KOCAELİ 31.05.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/250965
Niteliği, Türü, Miktarı
:
TELERADYOLOJİ YÖNTEMİYLE RADYOLOJİ TETKİK RAPORLANDIRMA HİZMET ALIMI­36000 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ
İhale Tarihi
:
15.05.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
YENİDOĞAN MAHALLESİ D­100 KARAYOLU ÜZER İ 41100 İZMİT KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
KOCAELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ­İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ

TELERADYOLOJİ YÖNTEMİYLE RADYOLOJİ TETKİK RAPORLANDIRMA HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/250965
1­İdarenin
a) Adresi : YENIDOGAN MAHALLESI D­100 KARAYOLU ÜZERI 41100 İZMİT İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623223460 ­ 2623253369
c) Elektronik Posta Adresi : sekadevlet@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2­İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : TELERADYOLOJİ YÖNTEMİYLE RADYOLOJİ TETKİK RAPORLANDIRMA HİZMET ALIMI­36000 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(ONİKİ) aydır
3­ İhalenin
a) Yapılacağı yer : YENİDOĞAN MAHALLESİ D­100 KARAYOLU ÜZER İ 41100 İZMİT KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 15.06.2017 ­ 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri?
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları veya Özel Sağlık Tesislerine gerçekleştirilen her türlü tele radyoloji raporlama hizmeti benzer iş olarak kabul
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ SATINALMA
SERVİSİ : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/, adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e­imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ­SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktı
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR