BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00696104
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

MARMARA BÖLGE 09.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/568700
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 5 (Beş) kişi ile 36 ay (01.01.2018-31.12.22020) Genel Temizliği Hizmet Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yıldırım Mahallesi Naciye Hanım Sokak No:7 Karesi/Balıkesir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.12.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Yıldırım Mahallesi Naciye Hanım Sokak No:7 10100 Karesi/Balıkesir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASININ 5 (BEŞ) KİŞİ İLE 36 AY (01/01/2018-31/12/2020) GENEL TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BALIKESİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASININ 5 (BEŞ) KİŞİ İLE 36 AY (01/01/2018-31/12/2020) GENEL TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/568700

1-İdarenin

a) Adresi : Yildirim Mahallesi Yildirim Caddesi Naciye Hanim Sokak 7 10100 KARESİ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662395723 - 2662445825
c) Elektronik Posta Adresi : balikesir@vgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 5 (Beş) kişi ile 36 ay (01.01.2018-31.12.22020) Genel Temizliği Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yıldırım Mahallesi Naciye Hanım Sokak No:7 Karesi/Balıkesir
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Yıldırım Mahallesi Naciye Hanım Sokak No:7 10100 Karesi/Balıkesir
b) Tarihi ve saati : 05.12.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde Sözleşmeye Bağlanmış Genel Temizlik Hizmetleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yıldırım Mahallesi Naciye Hanım Sokak No:7 10100 Karesi/Balıkesir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yıldırım Mahallesi Naciye Hanım Sokak No:7 10100 Karesi/Balıkesir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR