Yazdır

ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik hizmeti alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491922
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 23.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 2017 Yılında 36 personel ile 12 ay süreli temizlik hizmeti alımıdır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi : 14.12.2016 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer : Antalya İl Sınırları içerisinde yer alan İl Müdürlüğü, Müze ve Ören yerleri olup Teknik şartnamenin 5. Maddesinde detaylı olarak bildirilmiştir.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/502799
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR


ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı Müze Müdürlükleri ve Ören yerlerine 2017 yılında 12 Ay süreli 36 personel ile temizlik hizmet
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/502799
1İdarenin
a) Adresi : Deniz Mahallesi Anafartalar Caddesi 31 07050 Güllük MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2422477660 2422487870
c) Elektronik Posta Adresi : antalya@kulturturizm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2İhale
konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017 Yılında 36 personel ile 12 ay süreli temizlik hizmeti alımıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Antalya İl Sınırları içerisinde yer alan İl Müdürlüğü, Müze ve Ören yerleri olup Teknik şartnamenin 5. Maddesinde detaylı olarak bildirilmiştir.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017
3İhalenin
a) Yapılacağı yer : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası Anafartalar Cad NO:31 kat 3 toplantı Salonu
Muratpaşa ANTALYA 07050
b) Tarihi ve saati : 14.12.2016 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi?
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri?
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak Kamu veya Özel Sektörde genel temizlik hizmetleri işleri kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstekliler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye
İşletmesi Merkez Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi Nezrinde yer alan TR48 0001 0025 3303 4831 7051 90 no.lu
hesabına ihale doküman bedelini ihale kayıt numarası belirterek yatıracak ve DENİZ MAH. ANAFARTALAR CAD NO:31 KAT 4 ODA NO:404
MURATPAŞA/ANTALYA adresinde yer alan Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne makbuz aslını ibraz ederek ihale dokümanını satın
alacaktır. adresinden satın alınabilir.
alacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası Anafartalar Cad NO:31 Kat:3 İdari ve Mali İşler Şubesi
Muratpaşa ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR