NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizleme, toplama, taşıma ve nakliye hizmet alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495366
Şehir : Mardin / Nusaybin
Yayınlandığı Gazeteler

NUSAYBİNİM 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2016/489735
Niteliği, Türü, Miktarı
:
75 Vasıfsız işçi ile 15 Şoför olmak üzere toplam 90 kişilik ile Çöp Temizleme, Toplama 90 (doksan) kişilik ile Çöp Temizleme, Toplama, Taşıma ve Nakliye Hizmet Alım İşi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Nusaybin Belediye Başkanlığı Sınırları içerisinde bulunan Mahallere ait Cadde ve Sokaklar.
İhale Tarihi
:
19.12.2016 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Moryakup Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 18 - 47300 - Nusaybin/MARDİN
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK, ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

NUSAYBİN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çöp Temizleme, Toplama, Taşıma ve Nakliye hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/489735

1-İdarenin;

a) Adresi

:

MORYAKUP MAHALLESI CUMHURIYET MEYDANI 18 47300 NUSAYBİN/MARDİN

b) Telefon ve Faks Numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

fahrettinaktas@hotmail.com

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

75 Vasıfsız işçi ile 15 Şoför olmak üzere toplam 90 kişilik ile Çöp Temizleme, Toplama 90 (doksan) kişilik ile Çöp Temizleme, Toplama, Taşıma ve Nakliye Hizmet Alım İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı Yer

:

Nusaybin Belediye Başkanlığı Sınırları içerisinde bulunan Mahallere ait Cadde ve Sokaklar.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Moryakup Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 18 - 47300 - Nusaybin/MARDİN

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 15:00

4. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.2.1 Bankalardan Temin Edilecek Belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin İhalenin Yapıldığı Yıldan Önceki Yıla Ait Yıl Sonu Bilançosu Veya Eşdeğer Belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan Bilanço Veya Eşdeğer Belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş Hacmini Gösteren Belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, Teçhizat Ve Diğer Ekipmana Ait Belgeler Ve Kapasite Raporu:

1- İSO 9001 - 2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (Kent Temizliği Hizmetlerini Kapsayan),

2- İSO 14001 - 2004 - Çevre Yönetim Sistemi Belgesi (Kent Temizliği Hizmetlerini Kapsayan),

3- TSE 13111 İşyerleri-Kent Temizliği için Hizmet Yeterlik Belgesi,

4- TSE 12524 Temizlik Hizmeti Veren Genel Kurallar,

5- TSE 12993 İşyerleri-İnsan Kaynakları Hizmetleri

Yukarıda yazılı bulunan belgelerden, İstekliler Türk Standadartları Enstitüsün vermiş olduğu belgelerin bittim tarihi sona ermemiş Standart Belgelerin sunmaları gerekmektedir.

4.4. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler:

4.4.1.Resmi Kamu Kurum ve Kuruluş veya Özel Sektörde Cadde ve Sokakların Süpürmesi ve Çöplerin Toplanması ile Çöplerin Nakledilmesi işinde herhangi birinin veya tamamının bir arada yapıldığına dair hizmet alım işi kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 1 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale Dokümanının Görülmesi Ve Satın Alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası)karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nusaybin Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR