KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tehlikeli atıkların toplanması, geri kazanım ve bertaraf edilmesi hizmeti alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/584453
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13.691 KG- Tehlikeli Atıklarının Toplanması, Geri Kazanım ve Bertaraf Edilmesi Hizmeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi , Kastamonu Devlet Hastanesi , Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Araç devlet Hastanesi, Azdavay İlçe Devlet Hastanesi, Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi, Cide İlçe Devlet Hastanesi, Daday Devlet Hastanesi, Devrekani Devlet Hastanesi, İnebolu Devlet Hastanesi, Taşköprü Devlet Hastanesi ve Tosya Devlet Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.11.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Kamu Hastane Birliği Honsalar Mah. Honsalar Cad. No:21 37100 KASTAMONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEHLİKELİ ATIKLARININ TOPLANMASI, GERİ KAZANIM VE BERTARAF EDİLMESİ HİZMET ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


TEHLİKELİ ATIKLARININ TOPLANMASI, GERİ KAZANIM VE BERTARAF EDİLMESİ HİZMET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2017/584453

1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Hepkebirler Mahallesi Cumhuriyet Cad. 64 37100 MERKEZ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3662141066 - 3662143075
ç) Elektronik Posta Adresi : satinalma37@hotmail.com
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : Kastamonu Kamu Hastane Birliği Honsalar Mh.Honsalar Cd. No:21 37100 - MERKEZ / KASTAMONU
e) İhale dokümanının görülebileceği/görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı : TEHLİKELİ ATIKLARININ TOPLANMASI, GERİ KAZANIM VE BERTARAF EDİLMESİ HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 13.691 KG- Tehlikeli Atıklarının Toplanması, Geri Kazanım ve Bertaraf Edilmesi Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi , Kastamonu Devlet Hastanesi , Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Araç devlet Hastanesi, Azdavay İlçe Devlet Hastanesi, Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi, Cide İlçe Devlet Hastanesi, Daday Devlet Hastanesi, Devrekani Devlet Hastanesi, İnebolu Devlet Hastanesi, Taşköprü Devlet Hastanesi ve Tosya Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.11.2017 - 10:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 24.11.2017 10:00 - 24.11.2017 14:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 24.11.2017 - 14:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kastamonu Kamu Hastane Birliği Honsalar Mah. Honsalar Cad. No:21 37100 KASTAMONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilmiş olan, Ara Depolama Tesisi lisansı veya Geri Kazanım / Bertaraf tesisi lisansı: Yüklenici firma hastanenin faaliyetlerinden kaynaklanan tüm tehlikeli atıkları kapsamında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilmiş olan, Ara Depolama Tesisi lisansı veya Geri Kazanım / Bertaraf tesisi lisansına sahip olmalı ya da lisans almış firma ile sözleşme yapmış olmalıdır. Yüklenici firma ara depolama lisansına sahip ise geri kazanım ve bertaraf merkezleri ile yapmış olduğu sözleşmeleri ihale dosyasına koymalıdır.
2. Tehlikeli atık taşıma lisans belgesi ve yetki belgesi: Çevre ve Şehircilik İli Müdürlüklerinden tehlikeli atık taşıyan firmalar için lisans belgesi ve taşıma yapılacak her bir araç için alınmış tehlikeli atık taşıma lisans belgesi olmalıdır. Kendi araçları yok ise bu konuda lisans almış firma ile sözleşme yapmalıdır ve araçlar T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR