Yazdır

SAMSUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Tehlikeli atıkların toplanması, geri kazanım ve bertaraf edilme işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450783
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE GERÇEK 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 08.11.2016 14:00
İşin Yapılacağı Yer : Genel Sekreterliğimiz ve bağlı tüm sağlık tesislerimiz.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 9 Kalem toplam 204.520 kilogram Tehlikeli Atıklarının Paletlenmesi, Toplanması, Nakliyesi, Ara Depolama-Geri Kazanım-Bertaraf  Edilmesi Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/406581
İhalenin Yapılacağı Yer : Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği - Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı No:232 İlkadım/SAMSUN
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TEHLİKELİ ATIKLARININ PALETLENMESİ, TOPLANMASI, NAKLİYESİ, ARA DEPOLAMA-GERİ KAZANIM-BERTARAF EDİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

Genel Sekreterliğimiz ve bağlı 21 Sağlık Tesisine Ait 9 Kalem “Tehlikeli Atıklarının Paletlenmesi, Toplanması, Nakliyesi, Ara Depolama-Geri Kazanım-Bertaraf Edilmesi Hizmet Alımı" Hizmet İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/406581

1-İdarenin

a) Adresi

:

Adalet Mh.100. Yıl Bulv.No:232 Kat:1 55060 İlkadım/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3623112500 - 3623112507

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb55.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 Kalem toplam 204.520 kilogram Tehlikeli Atıklarının Paletlenmesi, Toplanması, Nakliyesi, Ara Depolama-Geri Kazanım-Bertaraf Edilmesi Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Genel Sekreterliğimiz ve bağlı tüm sağlık tesislerimiz.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 18(Onsekiz) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği - Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı No:232 İlkadım/SAMSUN

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

a) Yüklenici firmanın araçları için; Kamu Hastaneler Birliğine bağlı sağlık tesislerinden kaynaklanan her bir tehlikeli atık grubunu taşıyabilecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından verilmiş, atık kodlarını belirten taşıma lisansına sahip olmalıdır.
b) Yüklenici firmalar için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tehlikeli atık taşıma lisans belgesi ve taşıma yapılacak her bir araç için alınmış tehlikeli atık taşıma lisans belgesi olmalıdır. Araçlar T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Yetki Belgesine sahip olmalıdır. Araç şoförlerine ait Tehlikeli Madde Taşıma Sertifikası (ADR ve SRC5 Belgesi) bulunmalıdır.
c) Yüklenici ayrıca; Yönetmenlik gereği zorunlu olan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” ve “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’ni bulundurmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü Tehlikeli Atıklarının Toplanması, Taşınması, Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi Ve /Veya Ara Depolanması vebenzeri işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Tanımı yapılan işler ayrı ayrı veya birlikte kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Döküman satış bedeli Genel Sekreterliğimizin veznesine nakit olarak veya T.C. Halk Bankası Samsun Çiftlik Şubesi nezdindeki TR710001200966500005100032 İBAN nolu hesabına yatırılarak , döküman bedelinin Genel Sekreterliğimizin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği satın alma biriminden ihale dokümanı alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Servisi - Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı No:232 İlkadım/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR