Yazdır

DİDİM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıma işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635990
Şehir : Aydın / Didim
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ KIROBA 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MAVİ DİDİM 20.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 27.07.2017 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer : Yeni Mah. Ortaokul Cad. No:17 DİDİM/AYDIN
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLAN METNİ
İLÇEMİZDE TAŞIMA KAPSAMINA ALINAN YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMA MERKEZİ OKULLARIMIZA 179 GÜN GETİRİLİP GÖTÜRÜLMESİ İŞİ
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adresi : Yeni Mahalle Selanik Caddesi Telekom Yanı DİDİM/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2568114529 - 2568114530
c) Elektronik Posta Adresi : didim09@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tablo-1 gösterilmiştir.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 89.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeni Mah. Ortaokul Cad. No:17 DİDİM/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 27.07.2016 saati: Tablo-1 de gösterilmiştir.


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

 1. Taşıma işini yerine getirecek olan yüklenici kendine ait okul servis aracı olacak ve servis aracı olarak kullanacağı taşıtların yaşları on iki (12) yaşından küçük olacaktır. (On iki yaş dahil 18/09/2017 – 31/12/2017-2005 model, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 2006 model) olacaktır.
 2. Ayrıca yüklenici taşıma işini sürücülü araç kiralama yöntemi ile de yapılabilecektir. Böyle bir durumda taşıma işini yapacağı okul servis aracına ait noterden onaylı araç kiralama sözleşmesi yapması gerekmektedir.
 3. Araçlara ait ruhsat fotokopileri ve kiralamaya ait noter onaylı sözleşme metni ihale dosyasına konması zorunludur.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

179 İŞ GÜNÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ
Tablo :1 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrencisi Taşınacak Yerleşim Birimleri, Öğrenci Sayısı, Öğrencilerin Taşınacağı Merkez Okullar.
SIRA NO TAŞIMA MERKEZİ
OKULUN ADI
DOSYA NO KM TAŞINACAK YERLEŞİM YERİ ÖĞRENCİ SAYISI İHALE KAYIT NO İHALE TARİH VE SAATİ
1 Akköy İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü 1 11 Batı-Balat Mahalleleri 59 2017/347916 27/07/2017 - 09:30
2 Didim İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü 2 28 Batı-Balat-Akyeniköy-Akköy ve Yalıköy Mahalleleri 35 2017/348369 27/07/2017 - 10:30


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR