Yazdır

ZONGULDAK B.E.Ü.SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Tam otomatik histokimya testi alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492866
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 23.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenköy-Kozlu/ZONGULDAK
İhale Tarihi : 08.12.2016 10:30
İhale Kayıt No : 2016/492162
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : HİSTOKİMYA KİTİ 7.550 Test Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MERKEZİMİZ TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI 2017-2018 YILLARI İHTİYACINA KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ KULLANMA UYGULAMASI KAPSAMINDA TAM OTOMATİK HİSTOKİMYA TESTİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Merkezimiz Tıbbi Patoloji Laboratuvarı 2017-2018 Yılları İhtiyacına Kit ve Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Kapsamında Tam Otomatik Histokimya Testi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/492162

1-İdarenin

a) Adresi : B.E.Ü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenköy-Kozlu 67600 MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası : 3722612690 - 3722610185

c) Elektronik Posta Adresi : beuhastane_satinalma@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : HİSTOKİMYA KİTİ 7.550 Test

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Merkezimiz Laboratuvar Sarf Deposudur.

c) Teslim tarihi : İhale konusu cihaz ve testler, işe başlama tarihinden önce (01.01.2017 tarihi) laboratuvar sarf depoda olacak şekilde teslimat yapılacak olup, 31/12/2018 tarihine kadar peyderpey olarak idarenin malın sipariş tebligatına müteakiben malın sipariş tebligatının/yazısının tamamı kadarı en geç 15 gün içerisinde 08:00-16:00 saatleri ürünler orijinal ambalajında ve ambalajı açılmamış şekilde teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenköy-Kozlu/ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati : 08.12.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

• Firma teklif ile birlikte, Cihazın kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ve devre şemaları ile ilgili orijinal dokümanların bir nüshasını teslim edecektir.

• Cihazla ilgili tüm servis şifreleri verilecektir. Firma, cihazın periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Aylık bakımlarda hangi hizmetin verileceği belirtilmelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak teklifiyle sunmalıdır. Bakım ve teknik servis hizmetleri için oluşan tüm giderler bedelsiz olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.

• Cihazın rutin bakımı firma tarafından altı ayda bir rutin ve ücretsiz olarak yapılacaktır ve teknik servis raporu verilecektir.

•Cihaz en fazla bir yıl kullanılmış olabilir. Cihaz en az bir yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir. Türkiye Temsilcisi'nin yetki belgesi, üreticinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından tasdik edilmiş olmalıdır. Temsilci firmanın yetki belgesi teklif ile birlikte verilmelidir.

• Satıcı ve/veya temsilci firma teknik servis imkânlarını ve alt yapısını belgelemelidir. Satıcı firma TSE'den almış olduğu 'Tıbbi Cihaz Servislerine Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni teklifi ile birlikte vermelidir. Servis yeterlilik belgesi olmayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

• Satıcı firma cihazın yazılım ve donanımının yeni üretim olduğunu, üretici firma tarafından onaylanmış belgesini vermek zorundadır.

• Firmaca teklif edilen cihazın halen üretimde olan, istenilen özelliklere sahip son model olduğu üretici firmaca belgelenmelidir. Cihazlar ISO, TSE, TSEK, TUV, CE, FDA belgelerinden en az birine sahip olmalı ve bu durum, belgelendirilmelidir.

• Kitler, CE veya FDA belgeli olmalıdır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine kayıtlı ve tıbbi cihazlar/ürünler için yapılan kayıtlarda bildirimlerde “Sağlık Bakanlığın Tarafından Onaylıdır.” ibaresi aranacaktır. Ayrıca piyasada tıbbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren isteklilerin, TITUBB´da ilgili ürünlerin tedarikçi firmalarının (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TITUBB kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB kayıtları ile birlikte İhale Komisyon Başkanlığına sunacaklardır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

• İstekliler teklif ettikleri sistemlere ait tüm teknik detayları gösteren üretici firmaya ait yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış ve onaylanmış Türkçe tercüme dokümanlarını ve teknik şartname maddelerine (her bir maddesine) ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre cevap yazacak ve ihale teklif dosyasında sunacak. Ayrıca Tedarik edilecek malların katalogları veya fotoğrafları Cihazın kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ve devre şemaları, katalog broşür yetkili kişi/kişilerce imzalanmış olarak ihale teklif zarfında sunulacaktır.

• Satıcı firma, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği, orijinal dokümanlardan veya suretlerinden bir takım vermelidir.

• Cihazla birlikte kullanıcı el kitabı verilmelidir. El kitabı Türkçe olmalı, temel çalışma prosedürünü (çalışma prensibi, kalibrasyon, kontrollerin çalışılması, örneklerin yüklenmesi ve çalışılması, hasta bilgilerinin girişi ve sonuçlarının basılması, günlük ve periyodik bakım, bakım çizelgesi, sorun giderme bilgilerini de içeren) kapsamalıdır.

• Kit karşılığı istenen cihaza ilişkin idare veya ihale komisyonunun gerek görmesi durumunda, ihalenin herhangi bir aşamasında incelemek amacıyla demonstrasyon istenebilir. İstekliye demonstrasyon talebi yazılı olarak yapılır. Demonstrasyon talebinin istekliye talebinden itibaren 2(iki) iş günü içinde istekli tarafından idareye demonstrasyonun ne zaman yapılacağı bilgisi sunulur. Demonstrasyon; bu bilgi yazısının idare kayıtlarına alındığı tarihten itibaren 3(üç) takvim günü içinde, idarenin belirlediği yerde, teknik şartname kriterleri doğrultusunda yapılır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi Esenköy-Kozlu/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi Esenköy-Kozlu/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR