TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tahmil-tahliye hizmet alımı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00716644
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET SİVAS 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tahmil-Tahliye Hizmetleri
İşin Yapılacağı Yer
:
T.M.O.Sivas Şubeye bağlı aşağıdaki tabloda yazılı  işyerleri                                             
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TMO Sivas Şube Müdürlüğü İdare Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

TMO SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NDENSivas Şube Müdürlüğü-Kangal ve Şarkışla ajans amirlikleri Artova Yıldızeli tesisli ekipleri hububat alım döneminde açılacak geçici ekiplerimizin 2018 yılı tahmil-tahliye hizmet alımı işi T.M.O ihale yönetmeliği açık eksiltme yöntemi ile ihale edilecektir.
TMO Sivas Şube Müdürlüğü ve bağlı işyerleri ile bu işyerleri nezdinde ileride açılacak ekip ve koltuk ambarlarında 2018 yılı döneminde hububat ve iştigal konusuna giren tüm ürünlerin yükleme-boşaltma işlerinin yaptırılmasını teminen 21.12.2017 tarihinde, saat 10:00’ da TMO Sivas Şube Müdürlüğü binası toplantı salonunda açık eksiltme usulü ile ihale yapılacaktır.
İhaleye iştirak eden olmadığı veya ihale gerçekleştirilemediği takdirde aynı yer ve saatlerde 22.12.2017 tarihinde ikinci kez ihaleye çıkılacaktır.
1- İdarenin:
a) Adresi : Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas Şube Müdürlüğü
b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 346 227 63 08 Faks: 0 346 227 53 69
c) Elektronik posta adresi (varsa): sivas.ticaret@tmo.gov.tr
2-İhale konusu hizmetin:
a) Adı : Tahmil-Tahliye Hizmetleri
b) Yapılacağı yer :T.M.O.Sivas Şubeye bağlı aşağıdaki tabloda yazılı işyerleri
c) İşin süresi : 31.12.2018 tarihine kadar
3- İhalenin:
a) Yapılacağı yer : TMO Sivas Şube Müdürlüğü İdare Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 21.12.2017 tarihinde saat 10:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
a) T.C. vatandaşı olduklarına dair tasdikli kimlik fotokopisi. (T.C. Kimlik numarası bulunacaktır.)
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname. (Ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname. (Ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
g) Aşağıda belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair vezne makbuzu.
Teminat olarak kabul edilecek değerler :

1. Tedavüldeki Türk parası,

2. Bankalar ve Finans Kuruluşları tarafından verilen teminat mektupları. (Şekli ve içeriği ihale şartnamesi ekinde belirlenen geçici teminat mektubu)
3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
Teminatların eksiltme gün ve saatinden önce TMO Sivas Şube hesaplarına yatırıldığına dair belgenin (Vezne makbuzu veya banka dekontunun) ihale günü şartnamede istenilen belgelerle birlikte ihale komisyona ibraz edilmesi zorunludur.
Geçici teminat tutarı eğer banka teminat mektubu olarak veriliyor ise; ihale katılım belgeleriyle birlikte ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur. Nakit olarak yatırılacak ise, işyerinin banka hesabına yatırılarak (hangi ihaleye ait olduğu dekontta belirtilecektir.) dekontu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur.
Teminat mektupları ve nakit dışındaki teminatların ihaleyi yapan işyerinin muhasebe birimine yatırması ve alınacak alındı belgelerinin (vezne makbuzu) katılım belgeleriyle birlikte zarfın içinde sunulması gerekmektedir.


h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
j) Kamu veya özel kurum / kuruluşlardan alınacak son beş yıl içerisinde (2013-2014-2015-2016-2017) ihale konusu (Yükleme-Boşaltma) işine ilişkin minimum 200.000 TL tutarında ( işe ilişkin belge veya belgeler toplamının tamamı minimum 200.000 TL) iş deneyimini gösterir belge ( özel kurum / kuruluşlar tarafından düzenlenecek iş deneyim belgesi yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış olacaktır.)
İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, TMO işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “ aslı gibidir “ şerhini düşerek belgenin aslı istekliye iade edebilir.

5- İstekli bu hizmetin ifasında çalıştıracağı işçi ve diğer personelin kimlik ve adres bilgileri ile sigorta giriş bildirgelerini, yapılacak işe göre verilmesi gereken eğitime ilişkin belgeleri ve sağlık belgelerini, Ofis tarafından işçi talep edildiğinde yazılı olarak ofise vermek zorundadır. İstekli değişebilecek personeli ayrıca yazılı olarak bildirmekle mükellef olup, ancak bu değişikliğin Ofisçe kabul edilmesi esastır.
6- İhale Dökümanı TMO Sivas Şube Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve 50.00 TL (KDV Dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları ve her sayfasını imzalamaları zorunludur.
7- Gerçek veya tüzel, birden fazla kişinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek dahi olsa müştereken eksiltmeye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez ve dolayısıyla birden fazla kişi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişinin, üçüncü kişilerle olan ortaklık ilişki ve anlaşmaları İdareyi bağlamaz.
8- İhaleye giremeyecek olanlar:
İhale Şartnamesinin 10. maddesinde belirtilen hususlara sahip olanlar.

Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. Geçici ihale, İhale Onay Makamınca onaylandığı takdirde kesinleşir. Onaylanmadığı takdirde, geçici ihale sahibi bundan ötürü, zarar, ziyan ve kardan mahrumiyet gibi hangi ad altında olursa olsun İdareden hiçbir istekte bulunamaz.


İŞYERİ ADI
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-KANGAL-ŞARKIŞLA AJANS AMİRLİKLERİ-YILDIZELİ-ARTOVA TESİSLİ EKİPLERİ-AÇILMIŞ VE AÇILACAK DİĞER BAĞLI EKİPLER 21.12.2017 10.00
21,000.00


TMO Sivas Şube Müdürlüğü Banka IBAN Numaraları

BANKA ADI IBAN NO:
Vakıflar Bankası Sivas Şb. TR95 0001 5001 5800 7301 7735 30TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR