ANKARA TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI(TÜBİTAK)

Stant kiralama ve kurulumu hizmet alımı ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/562276
Niteliği, Türü, Miktarı
:
12 farklı ilde, 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmaları için 1.200 adet, 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmaları için 600 adet olmak üzere toplam 1.800 adet stant kiralama ve kurulumu
İşin Yapılacağı Yer
:
Adana, Erzurum, Malatya, Van, Ankara, Kayseri, Konya, Samsun, Bursa, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir illerinde
İhale Tarihi
:
16.01.2017 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
TÜBİTAK Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:221 Kat:7 06100 Kavaklıdere/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

STANT KİRALAMA VE KURULUM HİZMETİ ALINACAKTIR

BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

12 Farklı İlde, 27-29 Mart 2017 Tarihinde 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmaları ve 17-19 Nisan 2017 Tarihinde 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmaları Sergisi İçin Stant Kiralama ve Kurulumu hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/562276

1-İdarenin

a) Adresi

:

ATATÜRK BULVARI 221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122981458 - 3124273698

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@tubitak.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

12 farklı ilde, 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmaları için 1.200 adet, 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmaları için 600 adet olmak üzere toplam 1.800 adet stant kiralama ve kurulumu

b) Yapılacağı yer

:

Adana, Erzurum, Malatya, Van, Ankara, Kayseri, Konya, Samsun, Bursa, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir illerinde

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 26.03.2017, işin bitiş tarihi 19.04.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TÜBİTAK Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:221 Kat:7 06100 Kavaklıdere/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

16.01.2017 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Yurt içinde ve yurt dışında Kamu ve Özel Sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve kabul işlemleri tamamlanan stant kiralama veya içeriğinde stant kiralama da bulunan organizasyon işleridir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜBİTAK Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:221 Kat:7 06100 Kavaklıdere/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜBİTAK Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:221 Kat:7 06100 Kavaklıdere/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR