ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Sözleşmeli personel alım ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00717337
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜK KAYSERİ 08.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MEMLEKET SİVAS 08.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 kişilik Temizlik, Santral, Danışma (Büro Görevlisi), Bilgi İşlem, Bina Sorumlusu ve Şoför Hizmetlerinin Tedariğine Yönelik Hizmet Alımı”
İşin Yapılacağı Yer
:
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Hizmet Binası, Kocasinan\ KAYSERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.12.2017 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 22/12/2017 Cuma günü saat 14:00
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

07/12/2017

T.C.
ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

İHALE İLANI

İhaleyi gerçekleştirecek olan idarenin:

a) Adı : T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
b) Adresi : Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ
c) Telefon No : 0352 352 67 26
d) Faks No : 0352 352 67 33
İhale konusu işin;
a) Niteliği ve Süresi : “13 kişilik Temizlik, Santral, Danışma (Büro Görevlisi), Bilgi İşlem, Bina Sorumlusu ve Şoför Hizmetlerinin Tedariğine Yönelik Hizmet Alımı” 12 ay süreli (01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası)
b) Türü : Hizmet Alımı
c) Yapılacağı yer : Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Hizmet Binası, Kocasinan\ KAYSERİ
d) İhale Usulü : Açık İhale
Satın alma konusu iş için ihaleye katılma şartları ve istenen belgeler:
1. Katılma Şartları
1.1. Son 1 yıl içerisinde kamu ihalelerine katılmaktan men edilmiş olmamak
1.2. Herhangi bir Kalkınma Ajansı tarafından ihale yasaklısı olarak ilan edilmiş olmamak
1.3. Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esaslarının 41. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak
1.4. İdari ve Teknik Şartnamede talep edilen yeterliliklere ve istenen şartlara sahip olmak,
1.5. İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
1.6. İhaleye iş ortaklığı ve konsorsiyumlar katılamaz.
1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
1.8. Şirket ortaklarının veya şahıs şirketi sahiplerinin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler ihaleye başvuruda bulunamaz. Buna rağmen teklif verenlerin teklifleri geçersiz kabul edilir.
2. İstenen Belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
2.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
2.2. Son 1 ay içinde alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
2.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri
2.4. İdari Şartname ekinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu
2.5. Teklif tutarının en az % 3’ü kadar geçici teminat (Teminat olarak kabul edilecek değerler idare şartnamede belirtilmektedir) Nakdi teminatların, Ajansın, T.C. Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi TR44 0001 2009 4890 0006 0000 06 TL hesabına yatırılması gerekmektedir
2.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
2.7. İhale dosyasının bedelinin ödendiğine dair belge banka dekontu
2.8. Banka Referans mektubu
2.9. İhale günündeki aya ait alınmış olan vergi borcu yoktur belgesi ve SGK borcu yoktur belgesi
2.10. İsteklinin teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere, ihale konusu işe iş deneyimini gösteren iş bitirme belgesi,
2.11. İhale günündeki aya ait kayıtlı olduğu odadan alınmış İhalelere Katılmasında Sakınca Yoktur Belgesi
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
3. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
4. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
İhale belgelerinin görülebileceği yer:
Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ
İhale dosyası satış bedeli:
İhale dosyası satış bedeli 150,00-TL olup ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dosya bedeli T.C. Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi TR44 0001 2009 4890 0006 0000 06 TL hesabına yatırılmış olup teklif dosyasında işlem dekontunun ibrazı zorunludur.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 22/12/2017 Cuma günü saat 14:00
Kargo ve postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Teklifler, 22/12/2017 Cuma günü saat 14:00’de, Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6, P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR